Databáze

Seznam všech databází a kolekcí e-zdrojů dostupných pro uživatele z Univerzity Karlovy naleznete na Portálu elektronických zdrojů UK.

K prohledávání většiny licencovaných EIZ, ale také tištěných zdrojů UK a dalších informačních pramenů můžete využít centrální vyhledávací službu UKAŽ.

Níže nabízíme výběr největších a nejvyužívanějších databází relevantních pro uživatele ÚVI.

Medicínské databáze

Přístup: přímý přístup

Popis: BMČ je česká národní bibliografie, která excerpuje české a slovenské časopisy do roku 2000. Od r. 2001 zpracovává pouze české časopisy a slovenskou produkci zastupují jen časopisy, které jako če sko-slovenské časopisy vydává tiskové středisko České lékařské společnosti. Dále jsou zpracovávány knihy, sborníky, recenze českých knih z oblasti medicíny. Kromě knih jsou všechny dokumenty zpracovány na analytické úrovni. Databáze též zachycuje bohemika a slovacika (práce práce českých a slovenských autorů publikované v zahraničních časopisech). BMČ Online je prozatím zpřístupněna ve veřejném testovacím režimu. Rozhraní BMČ online je nově založeno na fulltextovém vyhledávání.

Producent: Národní lékařská knihovna (Praha)

Typ databáze: bibliografická, částečně plnotextová

Přístup zajištěn: volně dostupné

Přístup: přímý přístup / vzdálený přístup

Popis: Ve světové medicíně se stále častěji setkáváme s trendem zakládat klinickou praxi na kumulovaných důkazech z primární lékařské literatury (Evidence-based Medicine, EBM, medicína založená na důkazech). Lékařské fakulty ve vyspělém světě dnes učí EBM studenty, EBM je součástí postgraduálních kurzů a vládní organizace podporují EBM poskytováním grantů. Ovid slouží tomuto trendu vytvořením nového informačního zdroje, který se skládá ze několika databází:

 • COCHRANE DATABASE OF SYSTEMATIC REVIEWS – Cochrane Collaboration je mezinárodní skupina expertů, jejímž cílem je získávání informací z literatury určené především lékařům v klinické praxi i dalším zdravotnickým profesionálům. Odborníci pracují ve 40 problémově orientovaných skupinách, vybírají důležitá témata, zpracovávají rešerše z bibliografických databází na dané téma, třídí a meta-analyzují získané články a pak vytváří strukturované recenze na dané téma – Cochrane Reviews and The Cochrane Library. Tato část je doplněna Methodology Review.
 • DATABASE OF ABSTRACTS OF REVIEWS OF EFFECTIVENESS (DARE) je vytvářena v Centre for Reviews and Dissemination (CRD). DARE je zdrojem systematicky zpracovávaných přehledů, které se zabývají efektivitou klinických postupů, jsou kriticky zhodnocovány a komentovány autorským týmem expertů. Pokrývají témata jako např. diagnostika, prevence, rehabilitace, léčba apod. (DARE).
 • ACP Journal Club/ vydávaný American College of Physicians obsahuje recenze článků z předních klinických časopisů, které metodologicky i klinicky odpovídají požadavkům medicíny založené na důkazech z hlediska použitelnosti v klinické praxi.
 • COCHRANE CENTRAL REGISTER OF CONTROLLED TRIALS databáze vytvářená The Cochrane Collaboration, obsahuje přes 350 000 bibli­ografických záznamů o randomizovaných klinických zkouškách. Dbá se na kvalitu kontrolních standardů, prověřuje se a zaručuje, že jsou zařazeny jen jednoznačné randomizované kontrolované zkoužky nebo kontrolované klinické zkoužky. Databáze je propojena na odpovídající recenze a abstrakty článků v ostatních databázích kolekce EBMR.
 • HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENTS (HTA) – databáze z produkce NHS Centre for Reviews and Dissemination (CRD) ve spolupráci se švédským INAHTA Secretariat. Shromažďuje údaje o pokračujících studiích medicínských, společenských, etických a ekonomických důsledcích zdravotnických intervencí (HTA).
 • NHS ECONOMIC EVALUATION DATABASE (NHSEED) – opět z produkce NHS Centre for Reviews and Dissemination (CRD), databáze pokrývá ekonomické analýzy zdravotních intervencí a obsahuje přes 6 000 abstraktů (NHS EED).
 • COCHRANE METHODOLOGY REGISTER (CMR) – novinka z produkce Cochrane group, bibliografická databáze 9000 referencí klinických zkoušek z článků, knih, sborníků, zpráv a dalších publikací zaměřených na metodologii (The Cochrane Methodology Register).

Ovid propojuje tyto zdroje s MEDLINE a svými plnotextovými zdroji, takže uživatel bude moci např. omezit rešeršní výsledky na články recenzované v EBM REVIEWS.

Producent: American College of Physicians + OVID Technologies

Typ databáze: bibliografická, plnotextová

Aktualizace: čtvrtletní

Přístup zajištěn: ze sítě 1. LF UK

Přístup: přímý přístup / vzdálený přístup

Popis: MEDLINE je jedním z nejdůležitějších zdrojů informací v lékařství i souvisejících věd o životě. Kompletní bibliografická databáze MEDLINE (Medical Literature Analysis and Retrieval System Online) Národní lékařské knihovny (NLK) USA obsahuje přes 22 milionu záznamů od roku 1946 do současnosti. Citace a abstrakty celosvětové lékařské literatury včetně výzkumu, klinické praxe, administrativy, politických aspektů a služeb pro ochranu zdraví. MEDLINE obsahuje záznamy s bibliografickým popisem i abstrakty článků z cca 5 600 odborných časopisů ve 100 jazycích (citace přidané mezi roky 2005 a 2009 jsou z 91 % v angličtině). MEDLINE také zahrnuje kapitoly a články z vybraných monografií, ke zhruba 70 % citací po roce 1975 je k dispozici abstrakt. Záznamy v MEDLINE jsou klasifikovány pomocí tezauru Medical Subject Headings (MESH®). Roční přírůstek MEDLINE je cca 700 000 záznamů. NLK v Bethesdě zavedla od roku 2001 řadu změn v databázi MEDLINE – nejdůležitější z nich je, že MEDLINE nyní obsahuje i záznamy, které byly dříve součástí separátních databází AIDSLine, BioEthicsLine, ToxLine, PopLine a HealthStar.

Producent: Národní lékařská knihovna v Bethesdě

Typ databáze: bibliografická

Retrospektiva: od roku 1946

Aktualizace: týdně

Přístup zajištěn: ze sítě 1. LF UK (resp. Univerzity Karlovy)

Přístup: přímý přístup

Popis: Faktografická a bibliografická databáze Micromedex je obsahově zaměřena na farmakologii a příbuzné vědní obory, alternativní medicínu, toxikologii. Poskytuje informace o lécích (jejich složení, účincích, atd.).

Producent: Thomson Healthcare

Typ databáze: bibliografická a faktografická

Aktualizace: denně

Přístup zajištěn: pouze ze sítě VFN

Přístup: přímý přístup / vzdálený přístup

Popis: Northern Light’s Life Sciences Conference Abstracts je bibliografická databáze, která obsahuje abstrakty příspěvků a postery z odborných konferencí zaměřených na přírodní vědy a farmaceutický výzkum. Retrospektiva sahá do roku 2010. Vyhledávat lze dle názvu, data konání a sponzora konference, dle autora, dle názvu léčiva, choroby, medicínského přístroje/mate­riálu/pomůcek, genu nebo genové rodiny, názvů buněk nebo enzymů, typu publikace (abstrakt nebo poster), atd. Lze si nastavit alerty pro automatické zasílání novinek na e-mail nebo prostřednictvím RSS. Instruktážní video ZDE.

Producent: Wolters Kluwer

Typ databáze: bibliografická

Retrospektiva: od roku 2010

Aktualizace: průběžná

Přístup zajištěn: ze sítě 1. LF UK a VFN

Přístup: přímý přístup / vzdálený přístup

Popis: PubMed zahrnuje více než 24 milionů záznamů biomedicínské literatury z databáze MEDLINE, Life Science časopisů a e-knih. PubMed citace a abstrakta zahrnují pole biomedicíny a zdraví, část oblasti přírodních věd, behaviorální vědy, chemické vědy a bioinženýrství. Záznamy mohou obsahovat linky na plný text v PubMed Central a na stránkách vydavatele.

Producent: National Center for Biotechnology Information (NCBI)

Typ databáze: bibliografická

Přístup zajištěn: volně dostupné, vzdálený přístup použijte pro následné propojení na předplacené články

Přístup: přímý přístup

Popis: zdarma dostupný rozcestník k databázím nabízející informace a literaturu o chemických látkách, lécích, nemocích a životním prostředí, otravách apod. Oborově pokrývá témata z pracovního lékařství, ochrany veřejného zdraví a toxikologie. Slouží mj. jako zdroj pro hodnocení rizik a předpisů.
Databáze TOXNET byla integrována do dílčích databází NLM.

Producent: National Library of Medicine (USA)

Přístup zajištěn: volně dostupné

Přístup: přímý přístup / vzdálený přístup

Popis: Databáze UpToDate Anywhere je znalostním zdrojem pro lékařskou praxi založenou na důkazech (Evidence-Based Medicine). Poskytuje rychlé odpovědi na klinické otázky a doporučení k léčbě a péči o pacienta. Je vhodná nejen pro klinické použití, ale také pro výuku na lékařských fakultách. UpToDate pokrývá 9500 klinických témat v 23 specializacích a poskytuje rychlé odpovědi na klinické otázky a poskytuje doporučení k léčbě a péči o pacienta. Více informací naleznete na stránkách distributora.

Producent: UpToDate Inc.

Typ databáze: faktografická

Přístup zajištěn: ze sítě 1. LF UK a VFN

Aplikaci UpToDate lze využívat i na mobilním telefonu. Důležité je se v databázi zaregistrovat přímo z IP adres 1. LF UK či VFN.

Multioborové databáze

Přístup: přímý přístup / vzdálený přístup

Popis: EbscoHost nabízí přístup k vybraným databázím bibliografického i plnotextového charakteru pod jedním vyhledávacím prostředím.  Pro vyhledávání doporučujeme využívat především databázi Academic Search Ultimate.

Producent: Ebsco Publishing

Typ databáze: kombinovaná (bibliografická a plnotextová), tzv. „agregátor databází“

Přístup zajištěn: ze sítě 1. LF UK (resp. Univerzity Karlovy)

Přístup: přímý přístup / vzdálený přístup

Popis: Služba Google Scholar představuje jednoduchý způsob uceleného vyhledávání odborné literatury. Z jednoho místa můžete vyhledávat informace z mnoha oborů a zdrojů: recenzované články, dizertační práce, knihy, abstrakty a články, od akademických nakladatelství, odborných společností, archivů preprintů a dalších odborných organizací. Služba Google Scholar vám pomůže identifikovat ty nejrelevantnější zdroje na poli výzkumu.

Typ databáze: bibliografická

Přístup zajištěn: volně dostupné

Přístup: přímý přístup / vzdálený přístup

Popis: ScienceDirect je jednou z největších vědeckých plnotextových databází. Zpřístupňuje elektronické časopisy, knihy a referenční díla z nakladatelství Elsevier. Tematicky je databáze zaměřena na oblasti techniky, přírodních a společenských věd a medicíny.

Producent: Elsevier

Typ databáze: plnotextová

Přístup zajištěn: ze sítě 1. LF UK (resp. Univerzity Karlovy)

Přístup: přímý přístup / vzdálený přístup

Popis: Scopus je citační a abstraktová databáze výzkumné literatury a kvalitních webových zdrojů a je využíván jako jedna z databází pro hodnocení výsledků výzkumných organizací v České republice. Původní článek v odborném periodiku, který je obsažen v databázi Scopus s příznakem „Article“, „Review“, nebo „Letter, a který není evidován ve Web of Science získává příznak JSC a je bodově hodnocen dle aktuální platné Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů.

Producent: Elsevier

Typ databáze: bibliografická

Aktualizace: průběžná

Přístup zajištěn: ze sítě 1. LF UK (resp. Univerzity Karlovy)

Přístup: přímý přístup / vzdálený přístup

Při vzdáleném přístupu můžete být vyzváni k vyplnění afiliace – jak postupovat, naleznete ZDE.

Popis: Web of Science je zastřešující platforma pro několik dílčích databází. Uživatelé z UK mají přístup do těchto:

 • Web of Science™ Core Collection
 • Journal Citation Reports
 • doplňkově je přístup do SciELO Citation Index a KCI-Korean Journal Database

Web of Science Core Collection obsahuje tyto citační rejstříky:

 • Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED)
 • Social Sciences Citation Index (SSCI)
 • Arts & Humanities Citation Index (A&HCI)
 • Conference Proceedings Citation Index- Science (CPCI-S)
 • Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (CPCI-SSH)
 • Emerging Sources Citation Index (ESCI)

Web of Science Core Collection: Chemical Indexes

 • Current Chemical Reactions (CCR-EXPANDED)
 • Index Chemicus (IC)

Producent: Institute for Scientific Information

Typ databáze: bibliografická

Retrospektiva: od roku 1945

Aktualizace: denně

Přístup zajištěn: ze sítě 1. LF UK (resp. Univerzity Karlovy), databáze je vzdáleně dostupná všem držitelům průkazu UK (včetně externích uživatelů)

Od 1.1.2018 je přístup do většiny e-zdrojů zajišťován prostřednictvím národního licenčního centra CzechELib (CEL).

Platformy pro výuku a publikování

Přístup: přímý přístup / vzdálený přístup

Popis: Amboss je faktografický portál zpřístupňující interaktivní knihovnu a testy pro přípravu na studium z oblasti lékařství. Amboss je vzdělávací portál určen pro studenty medicíny i lékaře.

Producent: Amboss

Typ databáze: faktografický

Přístup zajištěn: individuálně pomocí licenčních kódů – více informací podá oddělení výpočetní techniky (Dr. Štuka – cestmir.stuka@lf1.cuni.cz)

Přístup: přímý přístup / vzdálený přístup

Popis: Vzdělávací platforma Coursera zpřístupňuje vybrané online kurzy univerzit z celého světa z širokého spektra oborů, od přírodních, přes humanitní až po oblast zdraví a zdravé výživy.

Producent: Coursera

Typ databáze: portál

Přístup zajištěn: individuálně pomocí licenčních kódů – více informací podá studijní oddělení 1. LF UK

Přístup: přímý přístup / vzdálený přístup

Popis: Grammarly je digitální nástroj pro kontrolu anglického pravopisu, který využívá umělou inteligenci a zpracování přirozeného jazyka. Kromě základních funkcí obsažených i ve volně dostupné verzi (kontrola gramatiky, pravopisu a ucelenosti textu), nabízí Premium navíc ještě následující:

 • kontrolu čitelnosti,
 • návrhy na zlepšení slovní zásoby,
 • kontrolu stylu psaní dle žánru,
 • detektor plagiarismu, který kontroluje text oproti obsahu více než 16 bilionů webových stránek.

(více informací na Portálu e-zdrojů UK)

Producent: Grammarly

Typ databáze: referenční

Přístup zajištěn: pro 1. LF UK

Přístup: přímý přístup / vzdálený přístup

Popis: Služba Writefull je nástroj pro akademické psaní, který poskytuje pokročilou korekturu textů v angličtině. Je určen všem vědeckým pracovníkům a studentům, kteří píšou a publikují odborné texty v angličtině, ačkoliv nejsou rodilými mluvčími.
(více informací na Portálu e-zdrojů UK)

Producent: Digital Science

Typ databáze: referenční

Přístup zajištěn: pro 1. LF UK

Přístup: volně dostupné

Popis: Fórum:E-learning – wikiskripta nabízí celou škálu nástrojů na podporu distanční výuky

Print Friendly