Redakční a ediční činnost

Redakční činnost

1. LF UK vydává odborné seriálové publikace Folia Biologica, Prague Medical Report a Acta Universitatis Carolinae Medica-Monographia.

Podrobné informace a kontakty lze nalézt na www.lf1.cuni.cz/odborne-fakultni-casopisy.

V případě publikování v Acta Universitatis Carolinae Medica-Monographia je postup obdobný jako při vydávání literatury v Nakladatelství Karolinum.

Ediční činnost

Postup při vydávání literatury v Nakladatelství KAROLINUM

Nakladatelství Karolinum, oficiální nakladatelství Univerzity Karlovy, je zaměřeno na vydávání učebních textů, vědeckých monografií, odborných časopisů a vědeckých sborníků, a to jak v klasické, tj. tištěné, tak i elektronické podobě. Bližší údaje a informace o nakladatelství, jeho aktivitách, pokynech pro autory, ale například i novinkách vydávaných děl, katalogu prodávaných publikací atp. lze nalézt na http://www.cupress.cuni.cz/.

Jak postupovat při vydávání literatury v Nakladatelství Karolinum? Aby celý vydavatelský proces byl úspěšný a proběhl v co nejkratší době, je potřeba dodržovat následující kroky:

 1. Vyplnit Přihlášku do edičního plánu Nakladatelství Karolinum*1. Přihláška je každoročně na podzim zasílána přednostům ústavů a klinik a poté jsou návrhy za celou 1. LF UK zpracovány a stávají se podkladem pro sestavení celouniverzitního edičního plánu. Jestliže autoři z jakýchkoliv důvodů přihlášku nezaslali v uvedeném období, nebrání nic tomu, aby ji zaslali Ediční komisi 1. LF UK i během roku. O přijetí publikace do edičního plánu Nakladatelství Karolinum jsou autoři písemně informováni dopisem předsedy Ediční komise 1. LF UK, a to během následujícího jara po schválení celouniverzitní Ediční radou UK.
 2. Kompletní rukopis předají autoři dvěma recenzentům, z nichž jeden musí působit mimo Univerzitu Karlovu. Recenzenti kromě podepsaných posudků vyplní formulář Autor*3, který se stává podkladem pro sepsání dohody o provedení práce a tím i vyplacení finanční odměny recenzentům.
 3. Autor/ři připomínky recenzentů zapracuje/jí do odevzdávané práce a autor (editor, vedoucí autorského kolektivu, atp.) vyplní Prohlášení*2, že všechny relevantní připomínky recenzentů byly do práce zapracovány.
 4. Autor (editor, vedoucí autorského kolektivu, atp.) vyplní formulář Autor*3, spoluautoři pak Zmocnění*4, kde budou nejen podpisy s osobními daty jednotlivých spoluautorů, ale i podpis pověřené osoby (zmocněnce), která bude jednat s Nakladatelstvím Karolinum o technických záležitostech (kolonka pro podpis zmocněnce je na konci formuláře).
 5. Autor/ři vyhotoví v jazyce díla krátkou anotaci (cca 5 – 7 řádek).
 6. Nakladatelství Karolinum prosí o vyplnění dotazníku – viz Marketingový dotazník *5
 7. Vytištěný rukopis s jeho elektronickou podobou (CD) a všemi výše uvedenými náležitostmi předají Mgr. Marii Kalinové, která vyřídí administrativní záležitosti spojené s vydáním díla, především objednávku pro Nakladatelství Karolinum.

*1 Přihláška do edičního plánu Nakladatelství Karolinum

*2 Prohlášení

*3 Autor

*4 Zmocnění

*5 Marketingový dotazník

Pro optimální průběh všech etap je důležité být ve stálém kontaktu s Ediční komisí 1. LF UK, aby byl ucelený přehled o stavu edičního plánu fakulty. V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte paní Mgr. Marii Kalinovou – marie.kalinova@lf1.cuni.cz, tel. 224 96 5611.

Upozorňujeme:

 • neuvádějte nikde v díle (např. v předmluvě, anotaci atp.), že publikace, která je vědeckou monografií, může posloužit i jako učebnice – při případném hodnocení některými komisemi by mohla být snížena „významnost“ tohoto díla
 • na definici „odborné knihy“ s podmínkami, které musí být splněny, aby publikace mohla být odeslána do RIV (např. je nutný souhrn ve světovém jazyce)
 • na to, že od 1. 4. 2011 je platná aktualizovaná norma ČSN ISO 690 (01 0197) pro bibliografické odkazy a citace – Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. 40 s. Prosím, věnujte této informaci pozornost a upravte podle ní odkazy na použitou literaturu.
 • na nutnost dodržování termínů pro odevzdávání rukopisů (termíny si stanovili jednotliví autoři). V případě, že termín dodržet nemůžete, informujte o této skutečnosti Mgr. Marii Kalinovou – marie.kalinova@lf1.cuni.cz, tel. 224 96 5611
Print Friendly