Publikační činnost

Ústav vědeckých informací spravuje evidenci záznamů o publikačních aktivitách a evidenci citačních ohlasů zaměstnanců a studentů 1. LF UK a VFN.

Evidence publikací

Termín ukončení sběru publikací za rok 2017: 28. únor 2018

Evidence záznamů o publikačních aktivitách se řídí opatřením rektora UK č. 31/2017 a směrnicí SM-VFN-36 (dostupné ze sítě VFN).
Sběr záznamů probíhá průběžně v aplikaci OBD.

Po ukončení sběru záznamy vstoupí do procesu interní evaluace a zároveň budou záznamy k tomu určené odevzdány do databáze RIV, kde poslouží k hodnocení výsledků výzkumných organizací ČR.
Záznamy pro RIV musí odpovídat aktuálním požadavkům Rady pro výzkum, vývoj a inovace (vizte definice druhů výsledků nové).
Věnujte, prosím, pozornost aktualitě týkající se nového členění článků – https://uvi.lf1.cuni.cz/clanky-dle-riv

více o evidenci publikací

Citační ohlasy a H-index

Citační ohlasy časopiseckých článků autorů 1. LF UK/VFN za předešlý rok se pro potřebu interní evaluace vypracovávají výhradně z databáze Web of Science (SCOPUS není akceptován). Uznávány jsou pouze práce dedikované 1. LF UK/VFN a vyloučeny jsou autocitace.

Konec sběru citačních ohlasů za rok 2015 proběhl k 30. 6. 2016. 

více o citačních ohlasech
více o H-indexu

 

Print Friendly