Publikační činnost

Ústav vědeckých informací spravuje evidenci záznamů o výsledcích tvůrčí činnosti a evidenci citačních ohlasů zaměstnanců a studentů 1. LF UK a VFN.

Evidence výsledků tvůrčí činnosti

Evidence záznamů o výsledcích tvůrčí činnosti se řídí Opatřením rektora č. 40/2021 a směrnicí SM-VFN-36.
Sběr záznamů probíhá průběžně v OBD – v jednom z modulů Informačního systému Věda (informace o IS Věda).

Vstup do OBDhttps://is.cuni.cz/veda

Termín ukončení evidence výsledků za rok 2023: 14. února 2024

Po ukončení sběru vstoupí záznamy do procesu interní evaluace a zároveň budou záznamy k tomu určené odevzdány do databáze RIV, kde poslouží k hodnocení výsledků výzkumných organizací ČR.

Záznamy pro RIV musí odpovídat aktuálním požadavkům Rady pro výzkum, vývoj a inovace (vizte definice druhů výsledků).

více o evidenci výsledků tvůrčí činnosti

Citační ohlasy a H-index

Citační ohlasy časopiseckých článků autorů 1. LF UK/VFN za předešlý rok se pro potřebu interní evaluace vypracovávají výhradně z databáze Web of Science (SCOPUS není akceptován). Uznávány jsou pouze práce dedikované 1. LF UK/VFN a vyloučeny jsou autocitace.

Konec sběru citačních ohlasů za rok 2023: 30. 6. 2024. 

více o citačních ohlasech
více o H-indexu
Print Friendly