Interní evaluace

HODNOCENÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI NA UNIVERZITĚ KARLOVĚ

Informace o Hodnocení tvůrčí činnosti na Univerzitě Karlově naleznete na https://cuni.cz/UK-9969.html.

***

INTERNÍ EVALUACE NA 1. LF UK

Hodnocení vědecké aktivity za uplynulý rok probíhá na 1. LF UK každoročně. Autoři s pracovně-právním vztahem k 1. LF UK a publikující studenti postgraduálního studia 1. LF UK ve sledovaném kalendářním roce obdrží bodové ohodnocení.

Od roku 2021 (na datech 2020) se počítá s IF body a SCI body a se čtvrtinovým systémem, kdy:

  • 1/4 obdrží první autor
  • 1/4 obdrží korespondenční autor
  • 1/4 obdrží seniorní autor (tj. poslední autor)
  • 1/4 se rozpočítá mezi řadové spoluautory

[Oproti minulým rokům se tedy zrušily BIB body a přešlo se z třetinového na čtvrtinový systém (přibyla sledovaná role senior autora). Nový algoritmus pro výpočet publikačního výkonu byl modifikován s cílem více zohlednit originální autorské vědecké publikace v excelentních časopisech (ohled na hodnocení fakulty dle Metodiky M17+). Změnila se i suma pro výpočet vědeckého výkonu z 3 x IF + 2 x SCI + BIB na 4 x IF + 2 x SCI (BIB byl nahrazen IF bodem navíc).]

Pozn.: Byl-li autor na více pracovištích v rámci fakulty, body se rozpočítávají podle afiliace. Pokud dedikoval práci více pracovištím, dělí se body mezi tato pracoviště paritně, pokud si pracoviště neurčila jiný poměr dělení.

IF body:

Evaluační výpočty se na fakultě provádějí po dokončení sběru publikačních aktivit z nahlášených záznamů do databáze OBD za sledovaný rok, kdy se pracím v impaktovaném periodiku přiřadí podle smluveného algoritmu odpovídající počet bodů. Vychází se z konstanty odpovídající mediánu, který byl vypočten pro daný časopis s IF podle jeho zařazení do příslušného kvartilu Q1-Q4 (je-li časopis ve více různých kvartilech, bere se jen ten nejlepší), nově byl přidán první decil (D1):

Kategorie časopisu Medián (na data 2022)
D1 12.150
Q1 (bez D1) 5.300
Q2 3.700
Q3 2.600
Q4 1.500

(Návod, jak zjistit kvartil časopisu, naleznete zde.)

SCI body:

Jedním ze základů pro evaluaci je i zjištění počtu citačních ohlasů za předešlý rok na práce publikujících fakultních pracovníků (takzvané SCI body) v databázi Web of Science (WoS). V potaz se berou práce vydané kdykoli v minulosti, které byly ve sledovaném roce citovány (a mají dedikaci 1. LF UK). Vyřazeny jsou autocitace prvního řádu, tedy práce, kde autor citoval své dřívější dílo. SCI body jsou stejně jako IF body rozpočítávány podle čtvrtinového systému podle role a/nebo pozice autora v rámci spoluautorství.

Počty citačních ohlasů časopiseckých článků z WoS spolu s hodnotou Hirschova indexu jednotlivého pracovníka vypracovávají ústavy / kliniky a odevzdávají ke konci června kalendářního roku. Data jsou kontrolována, v případě nesrovnalostí jsou rozpory řešeny s autory, vedoucími pracovišť a proděkanem pro vědeckou činnost a akademické hodnosti.

Pořadí nejlépe publikujících autorů se pak stanovuje sumou 4 x IF + 2 x SCI. Prvních 50 autorů obdrží finanční odměnu za nejlepší publikační výkon.

Tabulky s přehledem pořadí autorů i pracovišť dle dosažených bodů jsou prezentovány ve Výroční zprávě 1. LF UK a umožňují srovnávat vědeckou výkonnost jednotlivých autorů či ústavů / klinik a sledovat vědecký vývoj fakulty v čase.

Hodnocení do roku 2015 (na datech 2014) probíhalo tak, že u prací v impaktovaném periodiku se sledovaly hodnoty impakt faktoru časopisu, ve kterém byl článek publikován. Po projednání na 1. zasedání KD (5. 9. 2016) a schválení na zasedání VR (20.9 2016) se IF body za impaktovanou publikaci  v letech 2016 (na datech 2015) až 2020 (na datech 2019) vypočítávaly z konstanty odpovídající mediánu, který byl vypočten pro daný časopis s IF podle jeho zařazení do příslušného kvartilu Q1-Q4 (byl-li časopis ve více různých kvartilech, byl uveden jen ten nejlepší).

Kategorie časopisu Medián

na data 2015

Medián

na data 2016

Medián

na data 2017

Medián

na data 2018

Medián

na data 2019

Medián

na data 2020

Medián

na data 2021

D1 10.545 12.883
Q1 4,582  4,6875  5,210  5,026  5,223 5.113 (bez D1) 6.094 (bez D1)
Q2 2,815  2,587  2,781  2,903  3,121 3.824 4.218
Q3 1,546  1,8235  1,828  1,980  1,990 2.630 3.110
Q4 0,799  0,892  1,152  1,093  1,106 1.577 1.710

BIB (bibliografické) a  IF body konkrétní práce byly následně rozpočítány mezi autory s přihlédnutím na pořadí autora v rámci spoluautorství, a to podle třetinového systému. 1/3 hodnoty vstupu pro autora na první pozici, 1/3 pro korespondujícího autora, zbývající 1/3 se rozdělily rovnocenně mezi ostatní autory (platilo pro evaluaci dat za rok 2012 a novější; dřívější hodnocení dělilo body mezi spoluautory paritně). Názorná ukázka rozdělení podle třetinového systému zde.

Takto bylo možné pro každého publikujícího autora na základě nahlášených prací vypočítat sumu BIB / IF bodů autora. Podle příslušnosti k ústavu / klinice pak i BIB / IF body pracoviště.

Kolegium děkana 1. LF UK dne 13. 11. 2006 schválilo jako jedno ze sledovaných kritérií hodnotu Hirschova indexu (nebo též h-index) u pracovníků fakulty (více o tomto numerickém ukazateli zde).

Jedním ze základů pro evaluaci bylo i zjištění počtu citačních ohlasů za předešlý rok na práce publikujících fakultních pracovníků (takzvané SCI body) v databázi Web of Science (WoS). V potaz se braly  práce vydané kdykoli v minulosti, které byly ve sledovaném roce citovány (a mají dedikaci 1. LF UK). Vyřazeny byly autocitace prvního řádu, tedy práce, kde autor citoval své dřívější dílo. SCI body byly také rozpočítávány podle třetinového systému.

Počty citačních ohlasů časopiseckých článků z WoS spolu s hodnotou Hirschova indexu jednotlivého pracovníka se posílaly ke konci června kalendářního roku na adresu Ústavu vědeckých informací 1. LF UK a VFN. Odevzdaná data byla kontrolována, v případě nesrovnalostí byly rozpory řešeny s autory, vedoucími pracovišť a proděkanem pro vědeckou činnost.

Po přepočtu BIB, SCI a IF bodů bylo možné vytvořit různé sestavy. Protože váha jednotlivých bodů IF/SCI/BIB byla nastavena v udaném pořadí jako 3/2/1, v sumách IF+BIB nebo IF+SCI+BIB se sčítá trojnásobek bodů IF, případně dvojnásobek bodů SCI s body BIB. Tabulky s přehledem pořadí autorů i pracovišť dle dosažených bodů byly prezentovány ve Výroční zprávě 1. LF UK. Uvedeny byly dále práce v časopisech s nejvyšší hodnotou impakt faktoru (případně podle decilu), statistiky celkové publikační produkce podle druhu dokumentů nebo např. dosažené RIV body podle pracovišť.

Přehledy tak umožňovaly srovnávat vědeckou výkonnost jednotlivých autorů, či ústavů / klinik a sledovat vědecký vývoj fakulty v čase.

Dokumenty:

Print Friendly