Interní evaluace

Každoročně probíhá na 1. LF UK hodnocení vědecké aktivity za uplynulý rok.

Evaluační výpočty se na 1. LF UK provádějí po dokončení sběru publikačních aktivit ze všech nahlášených záznamů do databáze OBD za sledovaný rok, kdy se dle druhu dokumentu přiřadí každému záznamu podle smluveného algoritmu (schváleného Vědeckou radou 1. LF UK) odpovídající počet bodů.

Každý autor s pracovně-právním vztahem k 1. LF UK ve sledovaném kalendářním roce obdrží za každou v systému nahlášenou práci odpovídající bodové ohodnocení. Hodnoceni jsou i publikující studenti postgraduálního studia a emeritní profesoři.

U prací v impaktovaném periodiku se dříve sledovaly hodnoty impakt faktoru časopisu, ve kterém byl článek publikován. Po projednání na 1. zasedání KD (5. 9. 2016) a schválení na zasedání VR (20.9 2016) se IF body za impaktovanou publikaci nově vypočítávají z konstanty odpovídající mediánu, který byl vypočten pro daný časopis s IF podle jeho zařazení do příslušného kvartilu Q1-Q4 (je-li časopis ve více různých kvartilech, je uveden jen ten nejlepší).

 

Kategorie časopisu Medián

na data 2015

Medián

na data 2016

Medián

na data 2017

Medián

na data 2018

Medián

na data 2019

Q1 4,582  4,6875  5,210  5,026  5,223
Q2 2,815  2,587  2,781  2,903  3,121
Q3 1,546  1,8235  1,828  1,980  1,990
Q4 0,799  0,892  1,152  1,093  1,106

Návod, jak zjistit kvartil časopisu zjistíte zde.

BIB (bibliografické) a  IF body konkrétní práce jsou následně rozpočítány mezi autory s přihlédnutím na pořadí autora v rámci spoluautorství, a to podle třetinového systému. 1/3 hodnoty vstupu pro autora na první pozici, 1/3 pro korespondujícího autora, zbývající 1/3 se rozdělí rovnocenně mezi ostatní autory (platí pro evaluaci dat za rok 2012 a novější; dřívější hodnocení dělilo body mezi spoluautory paritně). Názorná ukázka rozdělení podle třetinového systému zde.

Takto lze pro každého publikujícího autora na základě nahlášených prací vypočítat sumu BIB / IF bodů autora. Podle příslušnosti k ústavu / klinice pak i BIB / IF body pracoviště.

Kolegium děkana 1. LF UK dne 13. 11. 2006 schválilo jako jedno z hodnotících kritérií zavést hodnotu Hirschova indexu (nebo též h-index) u pracovníků fakulty (více o tomto numerickém ukazateli zde).

Jedním ze základů pro evaluaci je i zjištění počtu citačních ohlasů za předešlý rok na práce publikujících fakultních pracovníků (takzvané SCI body) v databázi Web of Science (WoS). V potaz se berou práce vydané kdykoli v minulosti, které byly ve sledovaném roce citovány (a mají dedikaci 1. LF UK). Vyřazeny jsou autocitace prvního řádu, tedy práce, kde autor citoval své dřívější dílo. SCI body jsou také rozpočítávány podle třetinového systému.

Počty citačních ohlasů časopiseckých článků z WoS spolu s hodnotou Hirschova indexu jednotlivého pracovníka se posílají ke konci června kalendářního roku na adresu Ústavu vědeckých informací 1. LF UK a VFN. Odevzdaná data jsou kontrolována, v případě nesrovnalostí jsou rozpory řešeny s autory, vedoucími pracovišť a proděkanem pro vědeckou činnost.

Po přepočtu BIB, SCI a IF bodů je možné vytvořit různé sestavy. Protože váha jednotlivých bodů IF/SCI/BIB byla nastavena v udaném pořadí jako 3/2/1, v sumách IF+BIB nebo IF+SCI+BIB se sčítá trojnásobek bodů IF, případně dvojnásobek bodů SCI s body BIB. Tabulky s přehledem pořadí autorů i pracovišť dle dosažených bodů jsou spolu s přehlednými grafy prezentovány ve Výroční zprávě 1. LF UK. Uvedeny jsou dále práce v časopisech s nejvyšší hodnotou impakt faktoru, statistiky celkové publikační produkce podle druhu dokumentů nebo např. dosažené RIV body podle pracovišť.

Přehledy tak umožňují srovnávat vědeckou výkonnost jednotlivých autorů, či ústavů / klinik a sledovat vědecký vývoj fakulty v čase.

Dokumenty:

Print Friendly