Metodika

Pod Ústav vědeckých informací 1. LF UK a VFN spadají mj. knihovny organizačních součástí (KOS), kterým jsou určeny následující pokyny a informace.

Metodický pokyn k činnosti knihoven ústavů a klinik 1. LF UK a VFN

Kontakty na pověřené správce KOS (viz Kontakt)

 

Doplňující informace k dílčím činnostem

Akvizice a grantové výpůjčky na 1. LF UK a VFN (viz FAQ)

Revize knihovního fondu 1. LF UK a VFN
Revize knihovního fondu se řídí Vyhláškou Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb., k provedení zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon). Konkrétní úkoly a povinnosti spojené s řádnou revizí knihovního fondu 1. LF UK ukládá vždy aktuální Opatření děkana 1. LF UK, u VFN se jedná o směrnici ředitelky VFN. Pokud je k zajištění aktuálního stavu knihovního fondu potřeba provést mimořádnou revizi (např. z důvodu změny pracovníka pověřeného správou a organizací KOS), probíhá tato po rozhodnutí vedoucího pracoviště v součinnosti s vedoucí ÚVI.

Vyřazování dokumentů z knihovního fondu 1. LF UK a VFN (viz FAQ)

Print Friendly