Evidence publikací

Termín ukončení sběru publikací za rok 2018: 28. únor 2019

Vstup do OBD:  https://is.cuni.cz/veda

Informace na webu UK: https://www.cuni.cz/UK-9223.html

Autor je zodpovědný za správné a úplné nahlášení svých publikací.
Na jednotlivých ústavech / klinikách je zpravidla jedna osoba pověřená koordinací sběru.

Články z databáze Web of Science (a některé další snadno vyhledatelné publikace) jsou do OBD vkládány pracovníky ÚVI – již vložené záznamy znovu nevkládejte, ale zkontrolujte.

1) Jste-li zaměstnancem (platí i pro DPP a DPČ) nebo studentem UK, použijete pro přihlášení své osobní číslo (nebo login) a heslo evidované v Centrální autentizační službě UK (CAS).

Pokud nemáte heslo do CAS, můžete si jej nastavit na https://ldap1.cuni.cz/reset/search/ (pozor, v prvním kroku nevyplňujte E-mail). Pokud se Vám to nepodaří, navštivte některé z výdejních center průkazů UK (http://www.cuni.cz/UK-3249.html), kde Vám vydají počáteční heslo s platností 5 dnů, které si změníte na stránkách CAS – https://ldap1.cuni.cz/.

Více informací o CAS na http://www.cuni.cz/UK-2402.html.

TIP:
stejné přístupové údaje můžete využít i ke vzdálenému přístupu do různých e-zdrojů – http://uvi.lf1.cuni.cz/e-zdroje

2) Nemáte-li úvazek na UK, vyžádáte si přihlašovací údaje u fakultního správce (jana.patockova2@lf1.cuni.cz, 22496 5618).

Stručného průvodce najdete pod tímto odkazem.
Podrobný manuál najdete po přihlášení do OBD pod ikonou  vpravo nahoře.

Po přihlášení do OBD se otevře Nástěnka s portlety, které si můžete přizpůsobit podle vlastních potřeb.
Užitečné mohou být např. tyto portlety:

 • Přehled dle stavů pro skupiny pracovišť – přístup k záznamům Vašeho pracoviště bez ohledu na to, kdo je zadával
 • Moje výsledky v OBD” pro snadný přístup k Vámi zadaným záznamům

Blíže o portletech na této stránce.

Do OBD jsou do “zásobníku předimportovaných záznamů” stahovány záznamy z Web of Science, které je možno “převzít” a dopracovat. Návod na převzetí najdete zde.

Do RIV se odesílají tyto druhy výsledků:
(výsledky musí odpovídat platným požadavkům – vizte definice druhů výsledků)

J – recenzovaný odborný článek (informace o dalším dělení: https://uvi.lf1.cuni.cz/clanky-dle-riv)
B – odborná kniha
C – kapitola v odborné knize
D – článek ve sborníku (záznam musí být v databázi SCOPUS nebo WOS)
P – patent
Z – poloprovoz / ověřená technologie / odrůda, plemeno
F – užitný vzor / průmyslový vzor
G – prototyp / funkční vzorek
H – výsledky promítnuté do právních předpisů a norem / do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele / do schválených strategických a koncepčních dokumentů orgánů státní nebo veřejné správy
N – certifikovaná metodika / léčebný postup / památkový postup / specializovaná mapa
R – software
S – specializovaná veřejná databáze
V – výzkumná zpráva
Vsouhrn – souhrnná výzkumná zpráva
A – audiovizuální tvorba
E / M / W – uspořádání výstavy / výstavy s kritickým katalogem / konference / worshopu
O – ostatní výsledky

Články se podle pravidel RIV dále dělí na:

 • Jimp – původní/přehledový článek v recenzovaném odborném periodiku, který je obsažen v databázi Web of Science (dále „WoS“) s příznakem „Article“, „Review“, nebo „Letter“;
 • Jsc – původní/přehledový článek v recenzovaném odborném periodiku, který je obsažen v databázi SCOPUS s příznakem „Article“, „Review“, nebo „Letter;
 • Jost – původní/přehledový článek v recenzovaném odborném periodiku, které nespadá do žádné z výše uvedených skupin. Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik se nepoužije. Rozhodující je, zda recenzovaný odborný článek splňuje obecné požadavky na tento druh výsledku a prošel řádně procesem recenzního řízení.

Pro Jimp je povinné uvedení kódu UT WoS a pro Jsc je povinné uvedení kódu EID.

 • UT WoS = identifikátor záznamu ve WoS. Má vždy 15 čísel. Naleznete jej na detailu záznamu ve WoS (ukázka)
 • EID = identifikátor záznamu ve SCOPUS. Začíná „2-s2.0-“ a následuje 11 čísel. Naleznete jej v URL adrese detailu záznamu ve SCOPUS (ukázka)

Jak se toto členění dotýká zadávání článků v OBD?

Předběžné rozhodnutí, jestli bude článek do RIV vykázán jako Jimp, Jsc nebo Jost, je závislé na hodnotě pole Typ zdroje časopisu (tu sami nevyplňujeme, je čerpána z číselníku).
Na formuláři pro článek jsou přidány kontroly na povinnost UT WOS pro časopisy evidované v databázi WoS, resp. EID pro časopisy evidované v databázi SCOPUS.
Bez vyplnění těchto kódů není možné záznam určený pro RIV uložit. Pokud článek ještě není v příslušné databázi evidován, ponechte záznam rozpracovaný.
K záznamu můžete přidat komentář „čeká na UT WOS“ / „čeká na EID“ – fakultní správce bude takové záznamy sledovat a po doplnění kódů je uloží.

(Přidání komentáře k záznamu: po uložení záznamu klikněte na „Možnosti“ a dále na „Komentáře záznamu“. Přidejte typ komentáře „Informace“, vepište text, zaškrtněte „Umožnit smazat“ a uložte.)

Definice všech druhů výsledků pro RIV najdete na https://www.rvvi.cz/dokumenty/definice_druhu_vysledku.pdf

U výsledků, které mají být odeslány do RIV, je nutné uvést návaznosti na všechny výzkumné aktivity 1. LF a VFN, při jejichž řešení výsledek vznikl.
Pokud má být publikace do RIV odeslána za 1. LF i za VFN, musí být uvedeno financování jak 1. LF, tak VFN.
Kurzívou je uvedeno, co je nutné vybrat z číselníku.

Typy zdrojů:

P
projekt evidovaný v CEP (programový projekt, grantový projekt, projekt Operačního nebo Rámcového programu EK, na který je poskytována podpora ze státního rozpočtu) – konkrétní projekt 1. LF / VFN

Zvýzkumný záměr evidovaný v CEZ (řešené do roku 2013) konkrétní výzkumný záměr 1. LF / VFN

Jvelká výzkumná infrastruktura – pětimístný „kód ORJ“ z číselníku: https://www.rvvi.cz/is?s=prehled-ciselniku (v levém menu nutno rozkliknout „Velké výzkumné infrastruktury“)

Iinstitucionální podpora na rozvoj výzkumné organizace– za 1. LF konkrétní Progres, PRVOUK nebo UNCE / za VFN – „RVO-VFN“ 

Sspecifický vysokoškolský výzkum konkrétní SVV a GAUK 1. LF

Ooperační program, na který není poskytována podpora ze státního rozpočtu konkrétní projekt 1. LF / VFN

Rrámcový program EK, na který není poskytována podpora ze státního rozpočtu konkrétní projekt 1. LF / VFN

Vjiné veřejné zdroje (rozpočet územněsprávních celků, měst, obcí, atd. tj. jiné kapitoly státního rozpočtu než je kapitola na výzkum a vývoj) – za 1. LF – „V-1LF“ / za VFN – „V-VFN“ 

Nneveřejné zdroje (např. soukromé finanční prostředky, sponzorské dary, vlastní zdroje organizace vzniklé z ekonomické činnosti tj. mimo státní rozpočet, smluvní výzkum) – za 1. LF – konkrétní zdroj / za VFN – „N-VFN_CZ“ pro české a „N-VFN_Z“ pro zahraniční zdroje (konkrétní zdroj je možné vyplnit do popisu)


Zdroj:
Popis údajů dodávaných do IS VaVaI – RIV v roce 2015, s. 20

Každý záznam musí mít povinně vybrán 1 primární a volitelně až 2 sekundární obory z tohoto seznamu: SEZNAM UK OBORŮ

Některé obory mají povinné nebo nepovinné podobory (pro každý obor max. 3): vybrané UK obory s podobory

Každá publikace určená pro RIV musí mít v záznamu vyplněn právě jeden obor z tohoto číselníku:

Kód Popis
AA Filosofie a náboženství
AB Dějiny
AC Archeologie, antropologie, etnologie
AD Politologie a politické vědy
AE Řízení, správa a administrativa
AF Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi
AG Právní vědy
AH Ekonomie
AI Jazykověda
AJ Písemnictví, mas–media, audiovize
AK Sport a aktivity volného času
AL Umění, architektura, kulturní dědictví
AM Pedagogika a školství
AN Psychologie
AO Sociologie, demografie
AP Městské, oblastní a dopravní plánování
AQ Bezpečnost a ochrana zdraví, člověk – stroj
BA Obecná matematika
BB Aplikovaná statistika, operační výzkum
BC Teorie a systémy řízení
BD Teorie informace
BE Teoretická fyzika
BF Elementární částice a fyzika vysokých energií
BG Jaderná, atomová a molekulová fyzika, urychlovače
BH Optika, masery a lasery
BI Akustika a kmity
BJ Termodynamika
BK Mechanika tekutin
BL Fyzika plasmatu a výboje v plynech
BM Fyzika pevných látek a magnetismus
BN Astronomie a nebeská mechanika, astrofyzika
BO Biofyzika
CA Anorganická chemie
CB Analytická chemie, separace
CC Organická chemie
CD Makromolekulární chemie
CE Biochemie
CF Fyzikální chemie a teoretická chemie
CG Elektrochemie
CH Jaderná a kvantová chemie, fotochemie
CI Průmyslová chemie a chemické inženýrství
DA Hydrologie a limnologie
DB Geologie a mineralogie
DC Seismologie, vulkanologie a struktura Země
DD Geochemie
DE Zemský magnetismus, geodesie, geografie
DF Pedologie
DG Vědy o atmosféře, meteorologie
DH Báňský průmysl včetně těžby a zpracování uhlí
DI Znečištění a kontrola vzduchu
DJ Znečištění a kontrola vody
DK Kontaminace a dekontaminace půdy včetně pesticidů
DL Jaderné odpady, radioaktivní znečištění a kontrola
DM Tuhý odpad a jeho kontrola, recyklace
DN Vliv životního prostředí na zdraví
DO Ochrana krajinných území
EA Morfologické obory a cytologie
EB Genetika a molekulární biologie
EC Imunologie
ED Fyziologie
EE Mikrobiologie, virologie
EF Botanika
EG Zoologie
EH Ekologie – společenstva
EI Biotechnologie a bionika
FA Kardiovaskulární nemoci včetně kardiochirurgie
FB Endokrinologie, diabetologie, metabolismus, výživa
FC Pneumologie
FD Onkologie a hematologie
FE Ostatní obory vnitřního lékařství
FF ORL, oftalmologie, stomatologie
FG Pediatrie
FH Neurologie, neurochirurgie, neurovědy
FI Traumatologie a ortopedie
FJ Chirurgie včetně transplantologie
FK Gynekologie a porodnictví
FL Psychiatrie, sexuologie
FM Hygiena
FN Epidemiologie, infekční nemoci a klinická imunologie
FO Dermatovenerologie
FP Ostatní lékařské obory
FQ Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství
FR Farmakologie a lékárnická chemie
FS Lékařská zařízení, přístroje a vybavení
GA Zemědělská ekonomie
GB Zemědělské stroje a stavby
GC Pěstování rostlin, osevní postupy
GD Hnojení, závlahy, zpracování půdy
GE Šlechtění rostlin
GF Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin
GG Chov hospodářských zvířat
GH Výživa hospodářských zvířat
GI Šlechtění a plemenářství hospodářských zvířat
GJ Choroby a škůdci zvířat, veterinární medicina
GK Lesnictví
GL Rybářství
GM Potravinářství
IN Informatika
JA Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika
JB Senzory, čidla, měření a regulace
JC Počítačový hardware a software
JD Využití počítačů, robotika a její aplikace
JE Nejaderná energetika, spotřeba a užití energie
JF Jaderná energetika
JG Hutnictví, kovové materiály
JH Keramika, žáruvzdorné materiály a skla
JI Kompositní materiály
JJ Ostatní materiály
JK Koroze a povrchové úpravy materiálu
JL Únava materiálu a lomová mechanika
JM Inženýrské stavitelství
JN Stavebnictví
JO Pozemní dopravní systémy a zařízení
JP Průmyslové procesy a zpracování
JQ Strojní zařízení a nástroje
JR Ostatní strojírenství
JS Řízení spolehlivosti a kvality, zkušebnictví
JT Pohon, motory a paliva
JU Aeronautika, aerodynamika, letadla
JV Kosmické technologie
JW Navigace, spojení, detekce a protiopatření
JY Střelné zbraně, munice, výbušniny, bojová vozidla
KA Vojenství

Všechny druhy výsledků:

 • Výsledek neodpovídá definici druhu (definice k nalezení zde)
 • Výsledek nespadá pod uvedený obor (obory zde)
 • Záznam obsahuje nepravdivé údaje
 • Výsledek neprezentuje/nerealizuje/nechrání původní výsledky výzkumu
 • Výzkum, který výsledek prezentuje, nebyl uskutečněn autorem výsledku nebo týmem, jehož byl autor výsledku členem
 • Rok uplatnění se neshoduje s rokem realizace

Odborná kniha / Kapitola v odborné knize:

 • Výsledek neobsahuje souhrn ve světovém jazyce
 • Výsledek neobsahuje popis metodologie
 • Výsledek není první vydání knihy
 • Nebyl předán povinný výtisk do Národní knihovny ČR
 • Výsledek není odbornou knihou ve smyslu přílohy č. 2 Metodiky
 • Kniha je učební text / metodická příručka / sborník / popularizující monografie / účelově vydaná závěrečná zpráva z grantu / ročenka
 • ISBN neexistuje nebo není platné

Článek v časopise:

 • Nejde o celý text práce s členěním podle požadavků vydavatelů periodika na strukturu vědecké práce
 • Není obvyklý způsob citování zdrojů, event. poznámkový aparát
 • Je článkem pouze informativního charakteru, edičním materiálem, opravou či souhrnem
 • Typ článku podle WoS je jiný než Article, Review nebo Letter

Článek ve sborníku:

 • ISBN neexistuje nebo není platné

 

Důležitá upozornění:

Do OBD jsou sbírány záznamy za celou Univerzitu Karlovu. I když se na publikaci podíleli autoři z různých pracovišť, nesmí být vložena duplicitně.

Interní autor v OBD = jakýkoli autor z celé UK, VFN, FN Motol, FN Hradec Králové a FN Plzeň.
Každého autora z těchto pracovišť zadejte jako domácího, tj. vyberte jej z číselníku, a ponechte u něj ta pracoviště, která jsou v publikaci uvedena (ostatní pracoviště odstraňte křížky vpravo).

Autor nemůže být vykázán jako domácí za pracoviště, které nemá v publikaci uvedeno, i když je jeho zaměstnancem. (Platí pro publikace, kde se běžně pracoviště uvádějí.)

Záznamy, které jsou v OBD již zadány jiným pracovištěm, znovu nevkládejte, ale zkontrolujte. V případě potřebné změny se obraťte na fakultního správce.

Záznam v OBD prochází různými stavy:

UloženýZáznamy ukládejte do stavu Uložený.

RozpracovanýDočasně můžete použít i stav Rozpracovaný.

PŘIJATÝUložené záznamy jsou chápány jako hotové a budou fakultním správcem převedeny do stavu Přijatý.

VymazanýVymazaný záznam.

Jiné stavy, které jsou v OBD k dispozici, nebudeme v tuto chvíli využívat.

Všichni uživatelé mají přístup ke všem záznamům, které byly do OBD vloženy (= mohou si je prohlížet). Vlastníci mohou editovat své záznamy ve stavu Rozpracovaný a Uložený. Záznamy ve vyšších stavech mohou editovat jen fakultní správci podle zadaného pracoviště ke schválení.

Print Friendly