FAQ

Registrace

ÚVI slouží zaměstnancům 1. LF UK, především akademickým a vědeckým pracovníkům, studentům všech akreditovaných studijních programů na 1. LF UK, zaměstnancům VFN, studentům a zaměstnancům ostatních fakult UK,  absolventům UK, odborným institucím a odborné veřejnosti.

Pro využívání služeb knihovny ÚVI je nutné vlastnit jeden z průkazů UK (pro studenty, zaměstnance UK, dále členové Klubu Alumni UK a Průkaz externího uživatele služeb pro uživatele, kteří nestudují či nepracují na UK). Průkazy vydává UK Point – Informační, poradenské a sociální centrum.

Registrace do knihovny ÚVI, jakož i do ostatních knihoven na UK, probíhá elektronicky. Uživatel uděluje tzv. souhlas s dodržováním Knihovního a výpůjčního řádu Univerzity Karlovy a s poskytnutím osobních údajů. Před vyplněním elektronické přihlášky budete vyzváni k přihlášení přes Centrální autentizační službu UK (k přihlášení je potřeba znát své číslo osoby a mít platné heslo). Po přihlášení přes CAS se zobrazí Vaše aktuální osobní údaje. Pokud Vaše kontaktní údaje nejsou aktuální, je nutné je před udělením souhlasu změnit v systému WhoIS (sekce Možnosti: Moje osobní a kontaktní údaje > Kontakty). Pro změnu trvalé adresy, je nutné navštívit studijní/personální odd. Vaší fakulty.

Pro změnu kontaktních údajů po udělení souhlasu je potřeba navštívit kteroukoliv knihovnu UK.

Uživatelé s Průkazem externího uživatele UK

Prostřednictvím elektronické přihlášky se mohou registrovat jak interní uživatelé UK (studenti a zaměstnanci), tak i uživatelé z řad veřejnosti, pokud si vyzvedli průkaz externího uživatele UK v některém z výdejních center.

Elektronická přihláška

 

Registrace do knihovny ÚVI je pro všechny kategorie uživatelů zdarma. Délka registrace uživatelů v katalogu odpovídá příslušným kategoriím (Student a Doktorand na 3 roky, Stážista – 6 měsíců, Zaměstnanec – 5 let, Spolupracovník UK a Veřejnost na 1 rok). Po uplynutí stanovené doby je možné registraci obnovit.

Bez platného personalizovaného průkazu UK Vás zaregistrovat nemůžeme.
Uživatel je povinen knihovně ÚVI a výdejnímu centru UK (prostřednictvím webového formuláře) ve vlastním zájmu neprodleně ohlásit případnou ztrátu či odcizení průkazu, aby tak zabránil jeho zneužití. Pokud tak neučiní, odpovídá za škodu, která v důsledku nesplnění povinností z jeho strany vznikla.

Změny v osobních a kontaktních údajích (jméno, bydliště, ukončení nebo přerušení studia, změnu e-mailové adresy) je uživatel povinen neprodleně knihovně ohlásit.

Výpůjční a další služby knihovny

Každý registrovaný uživatel je povinen dodržovat Knihovní a výpůjční řád Univerzity Karlovy (Opatření rektora č. 36/2019) a Provozní řád dílčí knihovny Univerzity Karlovy – ÚVI 1. LF UK a VFN (Opatření děkana č. 15/2019) a další pravidla provozu a jejich případné řádně zveřejněné změny. Oba tyto dokumenty naleznete v knihovně i v tištěné podobě.

Výpůjčky rozdělujeme na:

 • běžné (výpůjční lhůta 30 dnů, max. 90 dnů);
 • studijní (výpůjční lhůta 150 dnů, max. 300 dnů);
 • grantové (výpůjční lhůta 1 rok, max. 3 roky; resp. na dobu trvání grantu)
 • přísně prezenční (nepůjčují se domů).

Při prodlužování nejste limitováni počtem prodloužení, ale maximální výpůjční dobou. Kategorie, do které jsou zařazeni uživatelé a pro kterou jsou definovaná samostatná pravidla pro půjčování dokumentů, naleznete v Jednoté matici výpůjček (Příloha č. 2 Knihovního a výpůjčního řádu UK).

 

Výpůjčku nelze půjčit rovnou na maximální výpůjční dobu, je nutné ji postupně prodlužovat. Pokud je na knihu rezervace, není možné již výpůjční dobu prodloužit.

Prezenční výpůjčky naleznete ve studovně a domů je v žádném případě nepůjčujeme.

Ke vstupu do studovny opravňuje platná registrace v knihovně a uživatelský průkaz, bez něhož do studovny nebudete vpuštěni. V rámci ÚVI provozujeme i šatnu. Šatna je určena výhradně pro uživatele studovny k odkládání svrchních oděvů (kabáty, bundy, čepice atd.), deštníků anebo příručních zavazadel (batohy, tašky) přiměřených standardních rozměrů. Zavazadla větších rozměrů nelze v šatně, ani v žádných dalších prostorách ÚVI z provozních důvodů odkládat.

Ne, na cizí uživatelský průkaz dokumenty v žádném případě nepůjčujeme.

Nemůžete, na cizí uživatelský průkaz dokumenty v žádném případě nepůjčujeme.

Ano, Váš čtenářský účet můžete sledovat online prostřednictvím knihovního katalogu (přihlášení v levém horním rohu).
Užitečné návody pro práci s katalogem naleznete na webových stránkách ÚVI v sekci Návody.

Ano, v knihovním katalogu můžete Vaše výpůjčky prodlužovat, rezervovat apod., nemusíte tedy chodit do knihovny osobně.
V případě potřeby používejte helpdesk Ústřední knihovny UK.

Ano, vždy 3 dny před vypršením výpůjční lhůty dokumentů je automaticky systémem odesílána zpráva, (tzv. alert) upozorňující na nutnost brzkého vrácení, či prodloužení vypůjčeného dokumentu. Sami si můžete stav svého čtenářského účtu zkontrolovat po přihlášení v knihovním katalogu.

Ano, v ÚVI je možnost samoobslužného tisku, kopírování i skenování pomocí černobílých i barevných multifunkčních tiskáren. Přihlašování a platby probíhají přes systém MyQ.
Veškeré potřebné informace o reprografických službách naleznete na stránkách 1. lékařské fakulty UK.

Jak si založit účet a veškeré informace o kopírování a tisku + přihlašování do systému MyQ naleznete na webu 1. lékařské fakulty UK.

Ano, celá budova je pokrytá sítí Eduroam. Podrobné informace naleznete na webu 1. lékařské fakulty UK.

Pokuty, ztráty a náhrady

Standardní pokuta za překročení výpůjční lhůty  je 3 Kč/den/dokument. Během dnů, kdy je knihovna zavřená, pokuta neroste. První 3 upomínky obdrží uživatel e-mailem. Čtvrtá upomínka se odesílá doporučeně a je účtováno 250 Kč (režijní náklady). Poplatek za zaslání tištěné upomínky poštou je stanoven podle aktuálně platného ceníku České pošty plus 15 Kč režijní náklady. Podrobné informace jsou uvedeny v Příloze č. 4 OR č.36/2019 – Ceník poplatků).

Pokutu do 200 Kč je možné uhradit v jakékoliv dílčí knihovně UK. Pokutu nad touto částkou přijímá pouze ta dílčí knihovna, ve které dluh vznikl.

Pokutu můžete platit bankovní kartou či převodem. Z účtu na průkazu platit pokutu v knihovně nelze.

Po domluvě s pracovníkem knihovny můžete dlužnou částku uhradit formou knižní náhrady (tato by pak samozřejmě měla být v obdobné finanční výši, kterou jste knihovně dlužni). Knihami nelze „platit“ spozdné a pokuty, pouze zničené či ztracené dokumenty.

Pokud ztratíte knihu, je nutné tuto skutečnost nahlásit neprodleně v knihovně. Ztracený dokument se zpravidla nahrazuje pořízením buď jiného výtisku téhož vydání, výtisku jiného vydání dle potřeb knihovny, nebo výtisku v téže informační a finanční hodnotě dle potřeb knihovny. Vždy, když nenahrazujete ztracený dokument totožným titulem, je nutné domluvit se předem na konkrétní náhradě s knihovníkem. Poslední možností je peněžitá náhrada dokumentu.

Katalog a elektronické informační zdroje (EIZ)

Vyhledávat online ve fondech všech knihoven UK můžete prostřednictvím Centrálního vyhledavače UKAŽ.

Přístup k e-zdrojům závisí na licenčních podmínkách; na UK jsou k dispozici celouniverzitní zdroje, konsorciální zdroje pro zúčastněné fakulty (např. 1. LF UK, 2. LF UK a 3. LF UK) a individuální fakultní zdroje. Kompletní a aktuální přehled o dostupnosti naleznete na Portálu elektronických zdrojů UK (PEZ).

Většina e-zdrojů podporuje vedle přímého také vzdálený přístup (odkudkoliv) po přihlášení, k němuž potřebujete mít platný průkaz UK a aktivované heslo z CAS – Centrální autentizační služby UK (heslo získáte při vydání karty, ale je nutné jej do 5 dnů změnit, poté expiruje). Veškeré přístupové informace o přímém či vzdáleném přístupu jsou pro uživatele dostupné na Portálu elektronických zdrojů UK (PEZ) nebo u vybraných důležitých zdrojů na našich webových stránkách v sekci pro e-zdroje.

Možnost využívání vzdáleného přístupu není vázáno na používaném zařízení (PC, Mac, tablet, mobilní telefon apod.) nebo operačním systému (Windows, Linux, OS X, Android apod.), ale je nutné mít platné přihlašovací údaje (vizte výše) a připojení k internetu.

Nejčastější příčinou je expirace hesla. Obnovit heslo můžete dvěma způsoby na webových stránkách CAS – Centrální autentizační služby UK:

 1. Pokud vám heslo expirovalo méně než před 3 měsíci (a vy si jej stále pamatujete), můžete se tímto heslem přihlásit k portálu CAS a nastavit si heslo nové.
 2. Pokud vám heslo expirovalo více než před 3 měsíci nebo si jej nepamatuje, musíte navštívit některé z výdejních center průkazů UK, kde vám vydají heslo nové (platnost hesla je pouze 5 dní, v této době si jej musíte v CAS změnit).

V případě, že ani jeden z těchto způsobů nebude fungovat, obraťte na správce EIZ 1. LF UK a VFN, Mgr. Jitku Stejskalovou

Ano, ale pouze ty, u kterých to dovolují licenční podmínky. Seznam e-zdrojů dostupných pro externí registrované uživatele je dostupný na Portálu elektronických zdrojů UK (PEZ).

Ano, veškeré VŠKP od roku 2006 včetně jsou online veřejně přístupné v Digitálním repozitáři UK. V tištěné formě je možné si práce prezenčně zapůjčit vždy v knihovně příslušné fakulty, kde byla práce obhájena. V případě 1. LF UK se starší tištěné práce nacházejí v Archivním a depozitním středisku Lešetice.

Akvizice a grantové výpůjčky

Veškeré požadavky na objednání literatury z prostředků fakulty probíhají prostřednictvím elektronického objednávkového systému VERSO – viz modul Žádanky.

Veškeré požadavky na objednání odborné literatury z prostředků VFN (granty i provozní finance) probíhají přes interní objednávkový systém VFN – FAMA.

Publikace Vám bude fyzicky předána v ÚVI. Pokud šlo o nákup z grantových prostředků, musíte se nejdříve zaregistrovat (viz FAQ – Co je potřeba k registraci). Po vyplnění elektronické přihlášky Vám budou publikace načteny jako grantové výpůjčky na osobní čtenářské konto zpravidla do dobu 1 roku, nejdéle však na 3 roky, resp. dobu trvání grantu.

Pro pracoviště (ústav, kliniku) lze vyplnit formulář Plná moc souhrnná a pověřit za pracoviště odpovědnou osobu (většinou to bývá knihovník, pracovník sekretariátu atd.), aby Vám Vaše objednané publikace vyzvedávala.

Vyřazování/odpisy (pro dílčí knihovny)

Postup pro vyřazování zastaralé a poškozené literatury je následující:

 1. sepsat seznam literatury navrhované k vyřazení (požadované údaje – viz níže);
 2. napsat průvodní dopis adresovaný na ÚVI (U Nemocnice 4, 128 00 Praha 2) s podpisem přednosty ústavu nebo kliniky a s udáním důvodu, z jakého se literatura vyřazuje (zastaralost, poškození, multiplicita apod.);
 3. ÚVI zašle seznam s průvodním dopisem inventární komisi 1. LF UK nebo oddělení evidence majetku na VFN;
 4. po obdržení souhlasu 1. LF UK nebo VFN se literatura nabízí ke koupi knihovnám se stejným či podobným fondem a provádí odpis literatury v centrální evidenci;
 5. pokud žádná knihovna neprojeví zájem, je možné literaturu fyzicky zlikvidovat a o likvidaci pořídit protokol, který zašle dílčí knihovna ÚVI.

Odpisový seznam:

Literaturu je nutno rozdělit do seznamů podle majetku 1. LF UK či VFN – a dále zda se jedná o literaturu zakoupenou z vlastních prostředků (rozpočet kliniky, granty atd.) nebo deponovanou z ÚVI.

Veškeré potřebné údaje najdete na titulním listě nebo jeho rubu:

 • razítko – na rubu titulního listu označuje majetek 1. LF UK nebo VFN
 • signatura – se nachází nad razítkem (obvykle začíná K-<číslo>)
 • přírůstkové číslo – je vždy uvedeno pod razítkem

Seznam literatury navržené k vyřazení musí obsahovat:

 • pořadové číslo
 • signatura (pouze v případě deponátů)
 • přírůstkové číslo (přidělené v ÚVI – rok/pořadové číslo )
 • autor (stačí 1. autor)
 • název (opět stačí pouze začátek názvu)
 • rok vydání
 • pořizovací cena
Print Friendly