FAQ

Registrace

ÚVI slouží zaměstnancům 1. LF UK, především akademickým a vědeckým pracovníkům, studentům všech akreditovaných studijních programů na 1. LF UK, zaměstnancům VFN, studentům a zaměstnancům ostatních fakult UK,  absolventům UK, odborným institucím a odborné veřejnosti.

K registraci potřebujete platný osobní doklad umožňující dostatečnou identifikaci (zpravidla občanský průkaz nebo cestovní pas) a personalizovaný průkaz UK. U zaměstnanců VFN (kategorie C) též kartu zaměstnance VFN. Více informací naleznete v Provozním řádu a Výpůjčním řádu ÚVI.

Registrace je prováděna vždy na jeden rok a poté je nutné ji prodloužit. Registrace do knihovny ÚVI je pro všechny kategorie uživatelů zdarma.

Bez platného personalizovaného průkazu UK Vás zaregistrovat nemůžeme.
Uživatel je povinen knihovně ÚVI a výdejnímu centru UK (prostřednictvím webového formuláře) ve vlastním zájmu neprodleně ohlásit případnou ztrátu či odcizení průkazu, aby tak zabránil jeho zneužití. Pokud tak neučiní, odpovídá za škodu, která v důsledku nesplnění povinností z jeho strany vznikla.

Změny v osobních a kontaktních údajích (jméno, bydliště, ukončení nebo přerušení studia, změnu e-mailové adresy) je uživatel povinen neprodleně knihovně ohlásit.

Výpůjční a další služby knihovny

Každý registrovaný uživatel je povinen dodržovat Knihovní řád Univerzity Karlovy a Provozní řád a výpůjční řád ÚVI a další pravidla provozu a jejich případné řádně zveřejněné změny. Oba tyto dokumenty naleznete na webových stránkách ÚVI (sekce O nás > Dokumenty) a v knihovně jsou k dispozici i v tištěné podobě.

Výpůjčky rozdělujeme na:

 • běžné (výpůjční lhůta 30, max. 90 dnů);
 • studijní (výpůjční lhůta 150, max. 300 dnů);
 • grantové (výpůjční lhůta 1, max. 3 roky)
 • přísně prezenční (nepůjčují se domů).

Při prodlužování nejste limitováni počtem prodloužení, ale maximální výpůjční dobou. Počet výpůjček je daný kategorií uživatele (viz Příloha č. 2 Provozního řádu a Výpůjčního řádu ÚVI)

Výpůjčku nelze půjčit rovnou na maximální výpůjční dobu, je nutné ji postupně prodlužovat. Pokud je na knihu rezervace, není možné již výpůjční dobu prodloužit.

Prezenční výpůjčky naleznete ve studovně a domů je v žádném případě nepůjčujeme.

Ke vstupu do studovny opravňuje platná registrace v knihovně a uživatelský průkaz, bez něhož do studovny nebudete vpuštěni. V rámci ÚVI provozujeme i šatnu. Šatna je určena výhradně pro uživatele studovny k odkládání svrchních oděvů (kabáty, bundy, čepice atd.), deštníků anebo příručních zavazadel (batohy, tašky) přiměřených standardních rozměrů. Zavazadla větších rozměrů nelze v šatně, ani v žádných dalších prostorách ÚVI z provozních důvodů odkládat. Pokud budete v knihovně dlužit více než 50 Kč, nebude Vám vstup do studovny umožněn.

Ne, na cizí uživatelský průkaz dokumenty v žádném případě nepůjčujeme.

Nemůžete, na cizí uživatelský průkaz dokumenty v žádném případě nepůjčujeme.

Ano, Váš čtenářský účet můžete sledovat online prostřednictvím knihovního katalogu (přihlášení v levém horním rohu).
Užitečné návody pro práci s katalogem naleznete na webových stránkách ÚVI v sekci Návody.

Ano, v knihovním katalogu můžete Vaše výpůjčky prodlužovat, rezervovat apod., nemusíte tedy chodit do knihovny osobně.
Veškeré návody týkající se práce s Vaším čtenářským účtem naleznete na našich webových stránkách v sekci Návody.

Ano, vždy 3 dny před vypršením výpůjční lhůty dokumentů je automaticky systémem odesílána zpráva, upozorňující na nutnost brzkého vrácení, či prodloužení vypůjčeného dokumentu. Sami si můžete stav svého čtenářského účtu zkontrolovat po přihlášení v knihovním katalogu.

Ano, v ÚVI je možnost samoobslužného tisku, kopírování i skenování pomocí černobílých i barevných multifunkčních tiskáren. Přihlašování a platby probíhají přes systém MyQ.
Veškeré potřebné informace o reprografických službách naleznete na stránkách 1. lékařské fakulty UK.

Jak si založit účet a veškeré informace o kopírování a tisku + přihlašování do systému MyQ naleznete na webu 1. lékařské fakulty UK.

Ano, celá budova je pokrytá sítí Eduroam. Podrobné informace naleznete na webu 1. lékařské fakulty UK.

Pokuty, ztráty a náhrady

Standardní sankce při pozdním vracení je 3,- Kč/otevírací den/kniha. Během dnů, kdy je knihovna zavřená, pokuta neroste. V případě, že obdržíte poštou upomínky, připočítává se k pokutě i částka za administrativní úkony, tj. za 1. upomínku zaplatíte 40,- Kč, za 2. upomínku pak 60,- Kč. V případě, že knihu nevrátíte ani 4 týdny po odeslání 2. upomínky, bude Vám zaslána předžalobní výzva, se kterou se pojí sankce 150,- Kč. Podrobné informace naleznete v Ceníku služeb a sankčních poplatků.

Pokud pokuta přesahuje 50,- Kč, nebudou Vám poskytnuty služby knihovny. To znamená, že při pokutě nad 50,- Kč nebudete moci jít do studovny, ani si vypůjčit jakýkoli dokument.

Pokutu či registraci můžete platit kartou, pokud placená částka přesahuje 100,- Kč. Z účtu na průkazu platit pokutu v knihovně nelze.

Po domluvě s pracovníkem knihovny můžete dlužnou částku uhradit formou knižní náhrady (tato by pak samozřejmě měla být v obdobné finanční výši, kterou jste knihovně dlužni).

Pokud ztratíte knihu, je nutné tuto skutečnost nahlásit neprodleně v knihovně. Ztracený dokument se zpravidla nahrazuje pořízením buď jiného výtisku téhož vydání, výtisku jiného vydání dle potřeb knihovny, nebo výtisku v téže hodnotě dle potřeb knihovny. Vždy, když nenahrazujete ztracený dokument totožným titulem, je nutné domluvit se předem na konkrétní náhradě s knihovníkem.

Katalog a elektronické informační zdroje (EIZ)

Vyhledávat online ve fondech všech knihoven UK můžete prostřednictvím Centrálního katalogu Univerzity Karlovy. Pro vyhledávání pouze ve fondu knihovny 1. lékařské fakulty je potřeba v sekci Databáze (5. odkaz v horním menu) zvolit možnost Katalog 1. lékařské fakulty UK.

Přístup k e-zdrojům závisí na licenčních podmínkách; na UK jsou k dispozici celouniverzitní zdroje, konsorciální zdroje pro zúčastněné fakulty (např. 1. LF UK, 2. LF UK a 3. LF UK) a individuální fakultní zdroje. Kompletní a aktuální přehled o dostupnosti naleznete na Portálu elektronických zdrojů UK (PEZ).

Většina e-zdrojů podporuje vedle přímého také vzdálený přístup (odkudkoliv) po přihlášení, k němuž potřebujete mít platný průkaz UK a aktivované heslo z CAS – Centrální autentizační služby UK (heslo získáte při vydání karty, ale je nutné jej do 5 dnů změnit, poté expiruje). Veškeré přístupové informace o přímém či vzdáleném přístupu jsou pro uživatele dostupné na Portálu elektronických zdrojů UK (PEZ) nebo u vybraných důležitých zdrojů na našich webových stránkách v sekci pro e-zdroje.

Možnost využívání vzdáleného přístupu není vázáno na používaném zařízení (PC, Mac, tablet, mobilní telefon apod.) nebo operačním systému (Windows, Linux, OS X, Android apod.), ale je nutné mít platné přihlašovací údaje (vizte výše) a připojení k internetu.

Nejčastější příčinou je expirace hesla. Obnovit heslo můžete dvěma způsoby na webových stránkách CAS – Centrální autentizační služby UK:

 1. Pokud vám heslo expirovalo méně než před 3 měsíci (a vy si jej stále pamatujete), můžete se tímto heslem přihlásit k portálu CAS a nastavit si heslo nové.
 2. Pokud vám heslo expirovalo více než před 3 měsíci nebo si jej nepamatuje, musíte navštívit některé z výdejních center průkazů UK, kde vám vydají heslo nové (platnost hesla je pouze 5 dní, v této době si jej musíte v CAS změnit).

V případě, že ani jeden z těchto způsobů nebude fungovat, obraťte na správce EIZ 1. LF UK a VFN, PhDr. Davida Horvátha.

Ano, ale pouze ty, u kterých to dovolují licenční podmínky. Seznam e-zdrojů dostupných pro externí registrované uživatele je dostupný na Portálu elektronických zdrojů UK (PEZ).

Ano, veškeré VŠKP od roku 2006 včetně jsou online veřejně přístupné v Repozitáři závěrečných prací UK. V tištěné formě je možné si práce prezenčně zapůjčit vždy v knihovně příslušné fakulty, kde byla práce obhájena.

Akvizice a grantové výpůjčky

Veškeré požadavky na objednání literatury z prostředků fakulty probíhají prostřednictvím objednávkového systému VERSO – viz modul Žádanky.

Veškeré požadavky na objednání odborné literatury z prostředků VFN (granty i provozní finance) probíhají přes interní objednávkový systém VFN – FAMA.

Publikace Vám bude fyzicky předána v ÚVI. Pokud šlo o nákup z grantových prostředků, musíte se nejdříve zaregistrovat (budete potřebovat platný průkaz studenta/zaměstnance UK nebo zaměstnaneckou kartu VFN a platný doklad totožnosti – občanský průkaz nebo pas). Po odevzdání vyplněné přihlášky do knihovny, Vám budou publikace načteny jako grantové výpůjčky na čtenářské konto na nejdelší možnou výpůjční dobu (5 let).

Pro pracoviště (ústav, kliniku) lze vyplnit formulář Plná moc souhrnná a pověřit za pracoviště odpovědnou osobu (většinou to bývá knihovník, pracovník sekretariátu atd.), aby Vám Vaše objednané publikace vyzvedávala.

Vyřazování/odpisy (pro dílčí knihovny)

Postup pro vyřazování zastaralé a poškozené literatury je následující:

 1. sepsat seznam literatury navrhované k vyřazení (požadované údaje – viz níže);
 2. napsat průvodní dopis adresovaný na ÚVI (U Nemocnice 4, 121 08 Praha 2) s podpisem přednosty ústavu nebo kliniky a s udáním důvodu, z jakého se literatura vyřazuje (zastaralost, poškození, multiplicita apod.);
 3. ÚVI zašle seznam s průvodním dopisem inventární komisi 1. LF UK nebo oddělení evidence majetku na VFN;
 4. po obdržení souhlasu 1. LF UK nebo VFN se literatura nabízí ke koupi knihovnám se stejným či podobným fondem a provádí odpis literatury v centrální evidenci;
 5. pokud žádná knihovna neprojeví zájem, je možné literaturu fyzicky zlikvidovat a o likvidaci pořídit protokol, který zašle dílčí knihovna ÚVI.

Odpisový seznam:

Literaturu je nutno rozdělit do seznamů podle majetku 1. LF UK či VFN – a dále zda se jedná o literaturu zakoupenou z vlastních prostředků (rozpočet kliniky, granty atd.) nebo deponovanou z ÚVI.

Veškeré potřebné údaje najdete na titulním listě nebo jeho rubu:

 • razítko – na rubu titulního listu označuje majetek 1. LF UK nebo VFN
 • signatura – se nachází nad razítkem (obvykle začíná K-<číslo>)
 • přírůstkové číslo – je vždy uvedeno pod razítkem

Seznam literatury navržené k vyřazení musí obsahovat:

 • pořadové číslo
 • signatura (pouze v případě deponátů)
 • přírůstkové číslo (přidělené v ÚVI – rok/pořadové číslo )
 • autor (stačí 1. autor)
 • název (opět stačí pouze začátek názvu)
 • rok vydání
 • pořizovací cena
Print Friendly