Národní evaluace

Hodnocení výzkumných organizací v ČR

Výzkumné organizace jsou na národní úrovni hodnoceny podle platné metodiky hodnocení.

Do hodnocení vstupují výsledky výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI), které jsou odevzdány do Rejstříku informací o výsledcích (RIV).

Na 1. LF UK a ve VFN probíhá společný sběr záznamů o výsledcích VaVaI zaměstnanců a studentů do databáze OBD. Sběr koordinuje Oddělení evidence publikačních aktivit Ústavu vědeckých informací 1. LF UK a VFN (ÚVI). U každého výsledku je nutné již při vkládání do databáze určit, zda má být do RIV odevzdán. Pokud ano, musí být splněny všechny podmínky pro jednotlivé druhy výsledků. Takové výsledky jsou pak jednou ročně odevzdány pracovníky ÚVI do RIV. Za 1. LF UK jsou záznamy odesílány přes rektorát UK, za VFN pak přímo přes jednotlivé poskytovatele finanční podpory.

TERMÍNY:

 • do konce února :  evidence výsledků VaVaI 1. LF a VFN za předchozí rok do systému OBD
 • březen – duben : kontroly nahlášených výsledků do OBD a jejich přípravy do dávek pro RIV
 • březen – květen : odevzdání dávek s výsledky do RIV

Výsledky a způsob hodnocení od roku 2017

Hodnocení od roku 2017 se řídí Metodikou M17+ a je realizováno v pěti základních modulech (výsledky VaVaI vstupují do prvních dvou).

 • Modul 1 – Kvalita vybraných výsledků : recenzní posouzení 10 % vybraných výsledků uplatněných v předchozím roce (do hodnocení 2017 a 2018 bylo možné vybrat pouze nebibliometrizovatelné výsledky, tj. nikoli výsledky druhu Jimp, JSc a D, do dalších už i tyto)
 • Modul 2 – Výkonnost výzkumu : bibliometrická analýza pro všechny bibliometrizovatelné výsledky (dle aktuálně platných definic Jimp, JSc a D) uplatněné v předchozím roce
 • Modul 3 – Společenská relevance
 • Modul 4 – Viabilita/Životaschopnost
 • Modul 5 – Strategie a koncepce

https://hodnoceni.rvvi.cz/ – rozcestník s výsledky hodnocení, na kterém naleznete:

 • výstupy z Modulu 1 (kvalita vybraných výsledků)
 • výstupy z Modulu 2 (bibliometrické zprávy)
 • indikativní škálování (výsledky tripartitních jednání zástupců RVVI, Odborných panelů a poskytovatele)
 • souhrnné zprávy pro poskytovatele

https://m17.rvvi.cz/ – výstupy z národního hodnocení a související informační a datová podpora

Výsledky a způsob hodnocení do roku 2016

Hodnocení 2013 až 2016 probíhalo podle Metodiky hodnocení výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2016).

Hodnocení výzkumných organizací je podle této metodiky založeno na 3 pilířích:

V pilíři I probíhá oborové hodnocení publikačních výsledků. Pro každou oborovou skupinu jsou určeny druhy hodnocených dokumentů a jejich maximální podíly na bodových hodnotách. Některé druhy výsledků nejsou některým skupinám hodnoceny vůbec. Např. lékařským vědám jsou hodnoceny pouze výsledky druhu Jimp (tj. články evidované v databázi Web of Science s příznakem „Article“, „Review“ nebo „Letter“).
Jrec, tj. články z časopisů, které jsou na seznamu recenzovaných periodik, budou hodnoceny pouze v oborových skupinách SHVa a SHVb.
Pro bližší informace vizte tabulku na s. 49 Metodiky, podrobnější tabulka je na stránkách UK.

Výsledky druhu B (odborná kniha), C (kapitola v odborné knize) a Jrec (článek v českém odborném recenzovaném periodiku) jsou hodnoceny v rámci podpilíře I Oborovými verifikačními a hodnotícími panely (OVHP), a to, jak již bylo zmíněno, jen těm skupinám oborů, kterým se tyto druhy výsledků hodnotí. Knihy a kapitoly jsou hodnoceny pouze tehdy, je-li kniha k dispozici v Národní knihovně ČR (platí i o zahraničních knihách).

Pilíř II je zaveden až od roku 2014. Do něj výzkumné organizace předloží omezený počet vybraných výsledků z předchozího pětiletého období k expertnímu posouzení. Výsledky budou posuzovány v expertních panelech a v každé oborové skupině může max. 20% nejlepších výsledků získat zvláštní bonifikaci. Podmínkou pro předložení výsledku je také jeho evidence v RIV. Může jím přitom být výsledek patřící k bodovaným i nebodovaným druhům v pilíři I nebo III. (Poznámka – v roce 2015 pilíř II neproběhl.)

V pilíři II může dále výzkumná organizace získat zvláštní body, pokud její pracovník v hodnoceném pětiletém období získal grant Evropské rady pro výzkum (ERC).

V pilíři III jsou hodnoceny patenty a nepublikační výsledky aplikovaného výzkumu. Paušální hodnocení zůstává pouze u výsledku patent, za ostatní výsledky se bodové skóre odvíjí podle finanční podpory jednak z projektů aplikovaného výzkumu a jednak ze smluvního výzkumu.

Hodnocení 2016 (výsledky publikované v letech 2011-2015) schválila Rada pro výzkum, vývoj a inovace dne 15. prosince 2017.

Hodnocení 2015 (výsledky publikované v letech 2010-2014) schválila Rada pro výzkum, vývoj a inovace dne 21. března 2017.

Dřívější hodnocení (v současné době nedostupné):

Hodnocení 2014 – hodnocení výsledků v RIV s datem publikace 2009 – 2013
Hodnocení 2013 – hodnocení výsledků v RIV s datem publikace 2008 – 2012
Hodnocení 2012 – hodnocení výsledků v RIV s datem publikace 2007 – 2011
Hodnocení 2011 – hodnocení výsledků v RIV s datem publikace 2006 – 2010
Hodnocení 2010 – hodnocení výsledků v RIV s datem publikace 2005 – 2009

Print Friendly