Národní evaluace

Hodnocení výsledků výzkumných organizací v ČR

Výzkumné organizace jsou hodnoceny podle platné metodiky hodnocení.

Do hodnocení vstupují publikační výsledky výzkumných organizací, které jsou odevzdány do Rejstříku informací o výsledcích (RIV)Více o RIV na stránkách UK.

Na 1. LF UK a ve VFN probíhá společný sběr záznamů o publikačních aktivitách zaměstnanců a studentů do databáze OBD. Sběr koordinuje Bibliograficko-informační oddělení Ústavu vědeckých informací 1. LF UK a VFN (ÚVI). U každého výsledku je nutné již při vkládání do databáze určit, zda má být do RIV odevzdán. Pokud ano, musí být splněny všechny podmínky pro jednotlivé druhy výsledků. Takové výsledky jsou pak jednou ročně odevzdány pracovníky ÚVI do RIV. Za 1. LF UK jsou záznamy odesílány přes Ústřední knihovnu UK, za VFN pak přímo přes jednotlivé poskytovatele finanční podpory.

TERMÍNY:

do konce února evidence publikačních aktivit 1. LF a VFN za předchozí rok do systému OBD
do konce dubna kontroly nahlášených výsledků do OBD a jejich přípravy do dávek pro RIV
duben odevzdání dávek s výsledky do RIV

 

Hodnocení 2017

Hodnocení 2017 se řídí novou Metodikou 17+.

Podle Metodiky 17+ se pro hodnocení výsledků využije dvou základních nástrojů:

  • modul M1 – kvalita vybraných výsledků: recenzní posouzení pro část* z 10 % vybraných výsledků uplatněných v roce 2016 (pro druhy výsledků podle aktuálně platných definic s výjimkou druhů výsledků Jimp, JSc a D)
    *část = v roce 2017 se posouzení provádí jen u těch výsledků, které výzkumné organizace určí, že mají být hodnoceny podle kritéria „společenská relevance“
  • modul M2 – výkonnost výzkumu: bibliometrická analýza pro všechny bibliometrizovatelné výsledky (dle aktuálně platných definic Jimp, JSc a D) uplatněné v roce 2016

Výstupy z hodnocení 2017

MODUL 1 – Hodnocení vybraných výsledků

MODUL 2 – Bibliometrické analýzy

 

Výsledky a způsob hodnocení do roku 2016

Hodnocení 2013 až 2016 probíhalo podle Metodiky hodnocení výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2016).

Hodnocení výzkumných organizací je podle této metodiky založeno na 3 pilířích:

V pilíři I probíhá oborové hodnocení publikačních výsledků. Pro každou oborovou skupinu jsou určeny druhy hodnocených dokumentů a jejich maximální podíly na bodových hodnotách. Některé druhy výsledků nejsou některým skupinám hodnoceny vůbec. Např. lékařským vědám jsou hodnoceny pouze výsledky druhu Jimp (tj. články evidované v databázi Web of Science s příznakem „Article“, „Review“ nebo „Letter“).
Jrec, tj. články z časopisů, které jsou na seznamu recenzovaných periodik, budou hodnoceny pouze v oborových skupinách SHVa a SHVb.
Pro bližší informace vizte tabulku na s. 49 Metodiky, podrobnější tabulka je na stránkách UK.

Výsledky druhu B (odborná kniha), C (kapitola v odborné knize) a Jrec (článek v českém odborném recenzovaném periodiku) jsou hodnoceny v rámci podpilíře I Oborovými verifikačními a hodnotícími panely (OVHP), a to, jak již bylo zmíněno, jen těm skupinám oborů, kterým se tyto druhy výsledků hodnotí. Knihy a kapitoly jsou hodnoceny pouze tehdy, je-li kniha k dispozici v Národní knihovně ČR (platí i o zahraničních knihách).

Pilíř II je zaveden až od roku 2014. Do něj výzkumné organizace předloží omezený počet vybraných výsledků z předchozího pětiletého období k expertnímu posouzení. Výsledky budou posuzovány v expertních panelech a v každé oborové skupině může max. 20% nejlepších výsledků získat zvláštní bonifikaci. Podmínkou pro předložení výsledku je také jeho evidence v RIV. Může jím přitom být výsledek patřící k bodovaným i nebodovaným druhům v pilíři I nebo III. (Poznámka – v roce 2015 pilíř II neproběhl.)

V pilíři II může dále výzkumná organizace získat zvláštní body, pokud její pracovník v hodnoceném pětiletém období získal grant Evropské rady pro výzkum (ERC).

V pilíři III jsou hodnoceny patenty a nepublikační výsledky aplikovaného výzkumu. Paušální hodnocení zůstává pouze u výsledku patent, za ostatní výsledky se bodové skóre odvíjí podle finanční podpory jednak z projektů aplikovaného výzkumu a jednak ze smluvního výzkumu.

Hodnocení 2016 (výsledky publikované v letech 2011-2015) schválila Rada pro výzkum, vývoj a inovace dne 15. prosince 2017.

Hodnocení 2015 (výsledky publikované v letech 2010-2014) schválila Rada pro výzkum, vývoj a inovace dne 21. března 2017.

Dřívější hodnocení (v současné době nedostupné):

Hodnocení 2014 – hodnocení výsledků v RIV s datem publikace 2009 – 2013
Hodnocení 2013 – hodnocení výsledků v RIV s datem publikace 2008 – 2012
Hodnocení 2012 – hodnocení výsledků v RIV s datem publikace 2007 – 2011
Hodnocení 2011 – hodnocení výsledků v RIV s datem publikace 2006 – 2010
Hodnocení 2010 – hodnocení výsledků v RIV s datem publikace 2005 – 2009

Print Friendly