Hirschův index

Hirschův index (h-index) je definován jako číslo udávající počet článků (h) s počtem citací větším nebo stejným jako je počet těchto článků (h). Tento číselný index vyjadřuje vědecký výstup výzkumného pracovníka. Má-li vědec dosáhnout např. h = 4, musí být autorem 4 článků, jež mají počet citací právě 4 a více.

Postup pro stanovení Hirschova indexu (h-indexu) z databáze Web of Science

Citační databáze Web of Science je přístupná z adresy https://www.webofscience.com/wos/woscc/basic-search

Pro vzdálený přístup vepište přihlašovací údaj z  Centrální autentizační služby UK (CAS), které běžně používáte do jiných systémů univerzity (jedná se o osmimístný číselný kód pod fotografií na Vašem zaměstnaneckém / studentském průkazu) a své heslo.

Je možné, že bude nejprve nutné jít cestou přes Clarivate a až následně budete přesměrováni do přihlašování přes Centrální autentizační službu (CAS), pak postupujte takto:

 • Jestli Vám heslo v CASu propadlo nebo jej chcete získat, informace naleznete na stránkách univerzity: https://ldap1.cuni.cz/.
  • Upozornění:
   • Pokud vyberete možnost Získat nové heslo, protože heslo nemám nebo původní jsem ztratil/zapomněl(a): při vyplňování dejte  Jméno  Příjmení  a  Datum narození  (vynechte E-mail– je totiž možné, že nezvolíte takový, který v systému máte uveden, a nevyhledá Vás).

Ve Web of Science pak nechte Search In: Web of Science Core Collection a záložku Documents a:

 • do řádku vyhledávacího pole napište jméno hledaného autora (např. Horak A)
  • POZOR – u publikujících, kde došlo ke změně příjmení, je nutné vyhledávat obě příjmení v poli Author  současně a použít booleovský operátor OR.
   • příklad: Horakova H OR Novakova H
  • (případně také můžete přidat nový řádek (+ADD ROW) před kterým z rolovátka vyberete OR a zvolíte hledání podle pole Author)
 • pomocí rolovacího menu vyberete pole Author
 • odešlete ke zpracování pomocí tlačítka Search

Upozornění: pokud budete jméno psát až po rozrolování pole Author, budou se Vám našeptávat možnosti jmen, nedávejte Příjmení a celé křestní jméno, nepodchytilo by Vám to totiž ty záznamy, kde autorovo křestní jméno není rozepsáno a nebudete tak mít pro metriky všechny autorovy práce).

 

Systém zobrazí záznamy na dotaz, je nutné si uvědomit, že pokud člověk hledá Horak A, tak se mohou zobrazit záznamy pro více autorů (např. Horák Aleš, Horák Antonín, Horák Alois apod.) z mnoha vědních oblastí. Bude tedy nutné odlišit práce hledaného autora od jiných.

 • Tip: Pokud má hledaný autor příliš rozšířené jméno, je možné si množinu zobrazených záznamů zúžit – na levé straně se nachází Refine results, zde si můžete zaškrtnout různá kritéria, pokud např. víte, že autor publikoval pouze u nás, zvolte v Countries/Regions Czech republic, případně Czechoslovakia a potvrďte Refine. Pokud máte jmenovce z jiné vědní oblasti, můžete si ve Web of Science Categories vybrané zaškrtnout a dát Exclude (vyloučit).

Klikněte na ikonu Citation Report v horní pravé části obrazovky (zde na příkladu hledání autora Meech, P):

 • Systém vypočítá h-index a zobrazí vybrané záznamy sestupně podle citovanosti. Pokud je h-index 5, pak pod pátou prací uvidíte čáru; pokud 20, pak pod dvacátou prací atd.
 • JE NUTNÉ PROJÍT PRÁCE a docílit toho, aby nad čarou byly pouze práce hledaného autora.
 • Pokud je mezi vybranými publikacemi práce jiného autora, na levé straně před každou prací je mínus v kolečku Θ, kliknutím na tento znak se práce ze seznamu odstraní a h-index se přepočítá.
 • Jakmile tedy dojdete do stavu, že hodnota h-indexu rovná se počtu ověřených prací, tedy všech nad čárou, znáte h-index hledaného autora.

Zde na příkladu je h-index autora 2 (mezi druhou a třetí prací je čára, první dvě práce jsou hledaného autora):

Poznámka: pokud má autor Publons a přiřazuje si pravidelně své práce ke svému identifikátoru ResearcherID a má uvedeny zaručeně všechny své práce, uvidí svůj aktuální h-index ve svém profilu:

Pokud si účet řádně nespravuje, nelze na to spoléhat a je jistější provést kroky výše.

 


ÚVI nabízí stálou konzultační a školicí službu (skupinovou i individuální). V případě potřeby nebo dotazů se můžete obrátit na ÚVI – Oddělení evidence publikačních aktivit, evaluace vědecké práce 1. LF UK a ediční činnosti – 224 965 619).


Ke stažení:

prezentace – Hirschův index
článek pana J. Hirsche (originál v angličtině): Hirsch, Jorge E: An index to quantify an individual’s scientific research output
překlad do češtiny – Hirsch, Jorge E: Index ke kvantifikaci vědeckovýzkumného výkonu jednotlivce

Print Friendly