Hirschův index

Hirschův index (h-index) je definován jako číslo udávající počet článků (h) s počtem citací větším nebo stejným jako je počet těchto článků (h). Tento číselný index vyjadřuje vědecký výstup výzkumného pracovníka. Má-li vědec dosáhout např. h = 4, musí být autorem 4 článků, jež mají počet citací právě 4 a více.

Z databáze Web of Science si může každý autor kdykoliv stanovit svůj h-index (pozn.: pozor na provdané autorky se změnou příjmení – viz Návod na vypracování h-indexu níže).

Je možno rovněž stanovit i h-index instituce, např. 1. LF UK (pozn.: h-index pracoviště – ústavu / kliniky – se stanovuje velmi obtížně resp. výsledky jsou velmi nepřesné, protože autoři ne vždy uvádějí jednotný název svého pracoviště).


ÚVI nabízí stálou konzultační a školicí službu (skupinovou i individuální). V případě potřeby nebo dotazů se můžete obrátit na ÚVI – Oddělení evidence publikačních aktivit, evaluace vědecké práce 1. LF UK a ediční činnosti – 224 965 619).


Ke stažení:

manuál – Návod na vypracování h-indexu
prezentace – Hirschův index
článek pana J. Hirsche (originál v angličtině): Hirsch, Jorge E: An index to quantify an individual’s scientific research output
překlad do češtiny – Hirsch, Jorge E: Index ke kvantifikaci vědeckovýzkumného výkonu jednotlivce

Print Friendly