Citační ohlasy

Každoročně probíhá na 1. LF UK hodnocení vědecké aktivity za uplynulý rok. Jedním ze základů pro evaluaci je zjištění počtu citačních ohlasů na práce publikujících fakultních pracovníků. Citační ohlasy časopiseckých článků autorů 1. LF UK za předešlý rok se vypracovávají výhradně z databáze Web of Science (WoS), a to z prací, ze kterých se generuje h-index.

Vyřazeny jsou autocitace, tedy práce, kde autor citoval své dřívější dílo. Důležitá pro uznání citačního ohlasu je afiliace, kdy je požadováno, aby práce byly prokazatelně dedikovány 1. LF UK nebo VFN (pro evaluaci Všeobecné fakultní nemocnice). Opatřením děkana č. 5/2018 ze dne 27. 4. 2018, kterým se vydává seznam organizačních součástí 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a jejich řádné označení, se ukládá povinnost autorům z 1. LF UK uvádět při publikování odborné práce adresu pracoviště UK podle přiloženého seznamu. Jedná se o schválený soupis názvů jednotlivých pracovišť fakulty v českém jazyce a ekvivalentně v jazyce anglickém.

Počty citačních ohlasů časopiseckých článků z WoS spolu s hodnotou Hirschova indexu jednotlivého pracovníka je nutné odevzdat na adresu ÚVI na sumarizačním formuláři, podepsaném vedoucím pracoviště a sestavovatelem. Stejně tak se odevzdává i samotný přehled citovaných prací s počty citací (výstupy z databáze musejí být zpracovány podle návodu), a to elektronicky prostřednictvím sharepointu UK a VFN.

Odevzdaná data jsou kontrolována, v případě nesrovnalostí jsou rozpory řešeny s autory, vedoucími pracovišť a proděkanem pro vědeckou činnost a náměstkem ředitele pro vědu, výzkum a výuku.


Dokumenty pro odevzdání přehledu citačních ohlasů:

Sběr citačních ohlasů probíhá přes Office 365, kde naleznete sumarizační formulář pro citační ohlasy za rok 2019, a dokument pro vypracování prací s přehledem počtu citačních ohlasů.

Důležité materiály:

Výzva proděkana 1. LF UK (pro vědeckou činnost) a  náměstka VFN (pro vědu, vzdělávání a vývoj) k vypracování citačních ohlasů za rok 2019

Pokyny pro zpracovatele a případné zprostředkovatele pro vypracování citačních ohlasů za rok 2019

Na vyžádání a s možností individuálního zaškolení zájemce.

Příloha Opatření děkana č. 5/2018 – Seznam organizačních součástí 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a jejich řádné označení (verze v jazyce českém a verze v jazyce anglickém, která vychází z přílohy Opatření děkana č. 5/2018 – pracoviště jsou zde pro snadnou orientaci řazena dle čísel nákladových středisek)
Autocitace – vysvětlení
Čísla nákladových středisek (NS)

Print Friendly