Citační ohlasy

Každoročně probíhá na 1. LF UK hodnocení vědecké aktivity za uplynulý rok. Jedním ze základů pro evaluaci je zjištění počtu citačních ohlasů na práce publikujících fakultních pracovníků. Citační ohlasy časopiseckých článků autorů 1. LF UK za předešlý rok se vypracovávají výhradně z databáze Web of Science (WoS), a to z prací, ze kterých se generuje h-index.

Vyřazeny jsou autocitace, tedy práce, kde autor citoval své dřívější dílo. Důležitá pro uznání citačního ohlasu je afiliace, kdy je požadováno, aby práce byly prokazatelně dedikovány 1. LF UK nebo VFN (pro evaluaci Všeobecné fakultní nemocnice). Opatřením děkana č. 5/2018 ze dne 27. 4. 2018, kterým se vydává seznam organizačních součástí 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a jejich řádné označení, se ukládá povinnost autorům z 1. LF UK uvádět při publikování odborné práce adresu pracoviště UK podle přiloženého seznamu. Jedná se o schválený soupis názvů jednotlivých pracovišť fakulty v českém jazyce a ekvivalentně v jazyce anglickém.

Počty citačních ohlasů časopiseckých článků z WoS spolu s hodnotou Hirschova indexu jednotlivého pracovníka je nutné odevzdat na adresu ÚVI na sumarizačním formuláři, podepsaném vedoucím pracoviště a sestavovatelem. Stejně tak se odevzdává i samotný přehled citovaných prací s počty citací (výstupy z databáze musejí být zpracovány podle návodu), a to jen elektronicky prostřednictvím sharepointu UK (pro zpracovatele bez přístupu k CASu je možné citace odevzdávat e-mailem).

Odevzdaná data jsou kontrolována, v případě nesrovnalostí jsou rozpory řešeny s autory, vedoucími pracovišť a proděkanem pro vědeckou činnost a náměstkem ředitele pro vědu, výzkum a výuku.


Dokumenty pro odevzdání přehledu citačních ohlasů:

Sběr citačních ohlasů probíhá v sharepointu UK přes Office 365 (přihlášení přes CAS), kde naleznete sumarizační formulář pro citační ohlasy za rok 2023, a dokument pro vypracování prací s přehledem počtu citačních ohlasů.

Vedle složky svého pracoviště máte k dispozici návod pro zpracovatele (= vypracovávají za autory pracoviště) a návod pro samotné autory, pokud si vypracovávají citační ohlasy sami za sebe. Pokud jste zprostředkovatel, držte se pokynů pro zprostředkovatele.

Pokud vypracováváte za celé pracoviště – dokument doplňujte online (nestahujte tedy k sobě do PC, nepracujte v desktopové verzi (výjimku mají zpracovatelé, kteří nemají u fakulty úvazek a přístup do CASu a obdrží podklady e-mailem)).

Pokud jste na počítači VFN (VFN má sice přístup, ale bez ESCI a neviděli byste všechny citace), a velmi pravděpodobně se Vám navíc objeví hláška s červeným vykřičníkem, že Vaše připojení není soukromé, přistupujte do Web of Science vzdáleným přístupem.

Pokud ještě nemáte přístup do složky nebo zjistíte nějaké nesrovnalosti s právy k editaci apod., pište na achri@lf1.cuni.cz nebo o přístup zažádejte přes nabízený formulář.

Stejně tak se nebojte ozvat, nefunguje-li něco tak, jak by mělo.

Důležité materiály:

Výzva proděkana 1. LF UK (pro vědeckou činnost a akademické hodnosti) a  náměstka VFN (pro vědu, vzdělávání a vývoj) k vypracování citačních ohlasů za rok 2023

Příloha Opatření děkana č. 5/2018Seznam organizačních součástí 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a jejich řádné označení (verze v jazyce českém a verze v jazyce anglickém, která vychází z přílohy Opatření děkana č. 5/2018)

Seznam číselných kódů ústavů a klinik 1. LF UK:
(stav k 1. 10. 2023 – pro rychlou orientaci je připojen i kód VFN)

pracoviště jsou zde pro snadnou orientaci řazena dle čísel nákladových středisek

110 = Anatomický ústav
120 = Ústav histologie a embryologie
131 = BIOCEV
140 = Ústav biochemie a experimentální onkologie
150 = Fyziologický ústav
160 = Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN//880
170 = Ústav biofyziky a informatiky
180 = Ústav patologické fyziologie
190 = Farmakologický ústav 1. LF UK
191 = Ústav klinické a experimentální hematologie 1. LF UK a ÚHKT
200 = Ústav hygieny a epidemiologie
210 = Ústav tělesné výchovy
220 = Ústav dějin lékařství a cizích jazyků
240 = Ústav humanitních studií v lékařství
250 = Ústav teorie a praxe ošetřovatelství
260 = Ústav všeobecného lékařství
280 = Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva
291 = Centrum pro experimentální biomodely
292 = Centrum pokročilého preklinického zobrazování
310 = Ústav patologie 1. LF UK a VFN//854
330 = Ústav nukleární medicíny 1. LF UK a VFN//852
351 = Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN//863
360 = Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN//864
380 = Ústav tělovýchovného lékařství 1. LF UK a VFN//870
410 = Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN//846
430 = Pediatrická klinika 1. LF UK a TN
431 = Chirurgická klinika 1. LF UK a TN
433 = Ortopedická klinika 1. LF UK a FNB
434 = Chirurgická klinika 1. LF UK a FNB
435 = Ústav radiační onkologie 1. LF UK a FNB
436 = Klinika plastické chirurgie 1. LF UK a FNB
437 = Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a FNB
450 = Anesteziologicko-resuscitační klinika 1. LF UK a TN
451 = Onkologická klinika 1. LF UK a TN
510 = I. interní klinika – klinika hematologie 1. LF UK a VFN//201
511 = Klinika nefrologie 1. LF UK a VFN//205
520 = II. interní klinika – klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN//202
530 = III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN//203
540 = IV. interní klinika – klinika gastroenterologie a hepatologie 1. LF UK a VFN//204
(byv. 550) = Interní klinika Strahov VFN//701
560 = Klinika pracovního lékařství 1. LF UK a VFN//215
570 = I. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí 1. LF UK a VFN//211
580 = Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN//237
590 = Geriatrická klinika 1. LF UK a VFN//702
591 = Klinika paliativní medicíny a VFN//226
600 = Neurologická klinika 1. LF UK a VFN//212
610 = Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN//213
611 = Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN//713
620 = Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN//249
630 = Onkologická klinika 1. LF UK a VFN//236
640 = Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN//243
641 = Revmatologická klinika 1. LF UK a RÚ
650 = Klinika pediatrie a dědičných poruch metabolismu a VFN//216
660 = I. chirurgická klinika - břišní, hrudní a úrazová chirurgie 1. LF UK a VFN//220
680 = III. chirurgická klinika 1. LF UK a NM
690 = II. chirurgická klinika - kardiovaskulární chirurgie 1. LF UK a VFN//723
700 = Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a VFN//225
701 = Klinika spondylochirurgie 1. LF a FNM
710 = Ortopedická klinika 1. LF UK a NM
720 = Urologická klinika 1. LF UK a VFN//227
730 = Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a NM (VFN//228)
740 = Foniatrická klinika 1. LF UK a VFN//229
750 = Oční klinika 1. LF UK a VFN//238
770 = Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN//232
790 = Klinika gynekologie, porodnictví a neonatologie 1. LF UK a VFN//223
850 = Klinika infekčních a tropických nemocí 1. LF UK a FNB
860 = Neurochirurgická a neuroonkologická 1. LF UK a ÚVN
861 = Interní klinika 1. LF UK a ÚVN
862 = Oční klinika 1. LF UK a ÚVN
863 = Klinika ortopedie 1. LF UK a ÚVN
864 = Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a ÚVN
865 = Onkologická klinika 1. LF UK, VFN a ÚVN
866 = Klinika infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN
867 = Urologická klinika 1. LF UK a ÚVN
870 = Pneumologická klinika 1. LF UK a TN
890 = Ústav vědeckých informací 1. LF UK a VFN
900 = Děkanát
902 = Oddělení výpočetní techniky
922 = Centrum podpory aplikačních výstupů a spin-off firem Děkanátu 1. LF UK
930 = Studijní středisko ÚJOP

FNB = Fakultní nemocnice Bulovka
NM = Nemocnice Motol 
TN = Thomayerova nemocnice
= Revmatologický ústav
ÚHKT = Ústav hematologie a krevní transfúze
ÚVN = Ústřední vojenská nemocnice Praha
VFN = Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Print Friendly