Služby knihovny

Knihovna ÚVI svým registrovaným uživatelům poskytuje:

Výpůjční služby

Výpůjční služby knihovny ÚVI jsou určeny studentům  bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu na kterékoliv fakultě Univerzity Karlovy (Student, Doktorand), účastníkům zahraniční stáže na Univerzitě Karlově (Stážista), akademickým a vědeckým pracovníkům nebo jiný zaměstnancům na kterékoliv fakultě nebo součásti Univerzity Karlovy (Zaměstnanec), zaměstnanecům jiné instituce spolupracující s Univerzitou Karlovou (např. fakultní nemocnice, Akademie věd ČR) (Spolupracovník UK). Dále komukoliv mimo výše uvedené kategorie (Klub Alumni UK, externí uživatelé služeb) (Veřejnost) a MVS pro právnické osoby zapsané v evidenci knihoven Ministerstva kultury České republiky (MVS).

Knihovní dokumenty je možné studovat ve studovně (tzv. prezenční výpůjčky) nebo si je půjčit mimo knihovnu ve výpůjčním protokolu (tzv. absenční výpůjčky).

Osoba, která chce využívat služeb knihovny ÚVI, se musí nejdříve zaregistrovat. K využívání služeb knihovny je nutné mít jeden z průkazů UK, který je možné získat v UK Pointu – Informačním, poradenském a sociálním centru. Jakmile máte k dispozici průkaz UK můžete se zaregistrovat  vyplněním elektronické přihlášky.

Vyplněním přihlášky dává uživatel souhlas s dodržováním Knihovního a výpůjčního řádu Univerzity Karlovy (viz Dokumenty) a s poskytnutím osobních údajů. Před vyplněním elektronické přihlášky budete vyzváni k přihlášení přes Centrální autentizační službu UK (k přihlášení je potřeba znát své číslo osoby a mít platné heslo). Po přihlášení přes CAS se Vám zobrazí Vaše aktuální osobní údaje. Pokud Vaše kontaktní údaje nejsou aktuální, je nutné je před udělením souhlasu změnit v systému WhoIS (sekce Možnosti: Moje osobní a kontaktní údaje > Kontakty). Pro změnu trvalé adresy, je nutné navštívit studijní/personální odd. Vaší fakulty.

Pro změnu kontaktních údajů po udělení souhlasu je potřeba navštívit kteroukoliv knihovnu UK.

Uživatelé s Průkazem externího uživatele UK

Prostřednictvím elektronické přihlášky se mohou registrovat jak interní uživatelé UK (studenti a zaměstnanci), tak i uživatelé z řad veřejnosti, pokud si vyzvedli průkaz externího uživatele UK v některém z výdejních center.

Výpůjční protokol

Výpůjční protokol se nachází v suterénu budovy ÚVI. Před vstupem do prostor výpůjčního protokolu si každý uživatel musí vzít z elektronického vyvolávacího systému lístek s pořadovým číslem a vyčkat na své vyvolání. Pokud chce výpůjčky pouze vracet, nemusí mít s sebou průkaz uživatele, pokud si však chce půjčovat nové dokumenty, musí službě předložit svůj vlastní průkaz. K vracení knih je možné využít i bibliobox, který se nachází ihned za vchodem do budovy ÚVI. Ve výpůjčním protokolu není z technických důvodů volný výběr, uživatel tedy přichází již s jasnou představou o tom, co si chce vypůjčit. Ve  výpůjčním protokolu jsou uživatelům k dispozici 3 počítače, odkud mj. mohou uživatelé přistupovat ke knihovnímu katalogu, a multifunkční přístroj pro tisk, kopírování a skenování (viz Reprografické služby).

Studovna a šatna

Studovna se nachází v 1. patře ÚVI. Zde je umožněn volný přístup k prezenčním výpůjčkám z fondu ÚVI. Studijní literaturu nelze vynášet mimo prostory studovny. Přístup do studovny má každý registrovaný uživatel ÚVI, který se prokáže platným průkazem uživatele při průchodu vstupními turnikety, případně přímo službě studovny. Bez platného průkazu nemůže být uživatel do prostoru studovny vpuštěn. Uživatelé, kteří chtějí využívat služeb studovny, jsou povinni si odložit (kabáty, bundy, čepice atd.), deštníky anebo příruční zavazadla (batohy, tašky) přiměřených standardních rozměrů do šatny. Šatna se nachází v přízemí ÚVI.  Do studovny je možné vnášet pouze psací potřeby, případně vlastní studijní materiály a publikace. Uživatelé studovny obdrží v šatně průhlednou igelitovou tašku, do které vloží nezbytné osobní a psací potřeby, případně studijní materiály. Při vyzvedávání uložených věcí tašku opět vrátí obsluze šatny. Každý uživatel studovny je povinen vyzvednout si své osobní věci z šatny nejpozději do 15 minut po skončení otevírací doby studovny.
Uživatelé studovny jsou povinni chovat se tiše a ohleduplně k ostatním a řídit se pokyny pracovníků knihovny. Do studovny není dovoleno vstupovat se zapnutými mobilními telefony, dále se zbraněmi a nebezpečnými předměty. Není dovoleno kouřit a konzumovat potraviny ani nápoje. Při odchodu ze studovny je uživatel povinen předložit obsluze ke kontrole věci, se kterými studovnu opouští.
Ve studovně je uživatelům k dispozici mj. 12 počítačů určených k volnému použití a dvě multifunkční zařízení sloužící k tisku, kopírování a skenování (viz Reprografické služby).

Práva a povinnosti uživatelů jsou podrobně popsány v Provozním řádu ÚVI.

 

(Mezinárodní) meziknihovní výpůjční služba (MVS/MMVS)

Pro knihovny – knihovna ÚVI poskytuje na jedné straně meziknihovní výpůjční služby (MVS) všem knihovnám České republiky (zajišťuje výpůjčky lékařské literatury z fondu knihovny ÚVI a jejích dílčích knihoven na jednotlivých ústavech a klinikách).

Pro uživatele – knihovna ÚVI na druhé straně poskytuje meziknihovní výpůjční služby (MVS) a mezinárodní meziknihovní výpůjční služby (MMVS) všem svým uživatelům (zajišťuje kopie článků nebo výpůjčky odborné literatury z jiných knihoven České republiky, nikoliv z knihoven Univerzity Karlovy, a ze zahraničních knihoven).

Požadavek na MVS/MMVS by měl vždy obsahovat přesnou citaci (autor, název, název časopisu/knihy, rok, stránky).

Kompletní podmínky poskytované služby naleznete v Knihovním a výpůjčním řádu Univerzity Karlovy.

O MVS/MMVS může uživatel požádat:

Rešeršní služby

Rešeršní služby se provádí z aktuálně přístupných elektronických informačních zdrojů. Standardní doba dodání rešerše je 14 dní ode dne přijetí požadavku na rešerši. Služba je zajišťována pro:

  1. zaměstnance 1. LF UK a VFN – vypracování rešerše – formulář pro zhotovení rešerše
  2. studenty 1. LF UK, uživatele z UK, stážisty, odbornou veřejnost – konzultace / počáteční metodická pomoc – formulář pro objednání konzultace

Při objednání rešeršní služby je nutné uvést:

  • kontaktní údaje: jméno a příjmení, pracoviště, telefon, e-mail;
  • podrobnou formulaci dotazu, klíčová slova v češtině, příp. i angličtině;
  • příklad relevantní citace (pokud znáte konkrétní článek na dané téma);
  • časové a jazykové vymezení;
  • informaci, zda požadujete jednorázovou rešerši nebo průběžnou rešerši (sledování novinek v pravidelných intervalech).

Bližší informace: david.horvath@lf1.cuni.cz (tel. 224 965 600) nebo jitka.stejskalova@lf1.cuni.cz (tel. 224 965 646).

Wifi a připojení k internetu

Celá budova ÚVI je pokrytá sítí Eduroam. Uživatelům je dále k dispozici 12 stolních počítačů s připojením na internet ve studovně a 3 ve výpůjčním protokolu. Podrobné informace naleznete na webu 1. lékařské fakulty UK.

Reprografické služby

Od 1. září 2017 poskytuje tiskové a kopírovací služby na 1. lékařské fakultě UK firma JANUS spol. s r.o.   V budově ÚVI jsou k dispozici následující multifunkční zařízení:

  • TASKalfa – půjčovna, studovna, velká terminálovna  – umožňuje barevný/černobílý tisk
  • ECOSYS – studovna ÚVI – umožňuje černobílý tisk

Návody a platný ceník naleznete na stránkách 1. lékařské fakulty UK.

Print Friendly