O nás

Budova ÚVIÚstav vědeckých informací 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (ÚVI 1. LF UK a VFN) je společné pracoviště obou institucí. ÚVI slouží zaměstnancům 1. LF UK, především akademickým a vědeckým pracovníkům, studentům všech akreditovaných studijních programů na 1. LF UK, zaměstnancům VFN, studentům a zaměstnancům ostatních fakult UK, odborným institucím a odborné veřejnosti.

V budově U Nemocnice 4, která byla otevřena po rekonstrukci v roce 2009, sídlí nejen ÚVI, ale i Ústav dějin lékařství a cizích jazyků. Je zde i prostorná počítačová učebna Oddělení výpočetní techniky 1. LF UK, velká posluchárna a několik učeben, jejichž provoz řídí Studijní oddělení Děkanátu 1. LF UK. Studentům je volně k dispozici denní místnost s možností občerstvení při studiu ve skupinách.

Základní služby ÚVI jsou pro studenty realizovány prostřednictvím knihovny, konkrétně výpůjčních služeb v suterénu budovy a studovny v 1. patře budovy. ÚVI nabízí pro registrované uživatele nejen učebnice v klasické, tj. papírové formě, ale i velké množství e-zdrojů – učebnic, odborných monografií, časopiseckých titulů a fulltextových, bibliografických a faktografických databází.

Evidence publikačních aktivit a evaluace vědecké práce organizuje a metodicky řídí sběr publikovaných výsledků pracovníků 1. LF UK a VFN do rektorátního systému OBD a předávání shromážděných dat nadřízeným složkám. Do náplně oddělení patří i agenda citačních ohlasů, které spolu s publikovanými výsledky tvoří bázi pro evaluaci vědecké práce fakulty. Tyto výsledky jsou poté publikovány ve výroční zprávě fakulty v sekci Bibliografie.

Referenční služby a správa elektronických zdrojů nabízí navigační služby, rešeršní služby a přístupy do e-zdrojů 1. LF UK a VFN, popřípadě i do e-zdrojů celé UK. Zároveň poskytuje metodickou pomoc rešeršního specialisty a organizuje semináře s problematikou informačního vzdělávání.

Zpracování historických fondů a digitalizace zajišťuje ochranu a restaurování starých tisků či knižních sbírek 1. LF UK a zabezpečuje činnosti vedoucí k převodu vybraných dokumentů z papírové formy do digitální včetně budování digitální knihovny Bibliotheca facultatis medicae primae.

Foto a video studio zajišťuje pro potřeby přednášek a výuky výrobu videoprogramů a podílí se na tvorbě e-learningových prezentací.

Naší stálou snahou je – v úzké spolupráci s Knihovnou UK a Národní lékařskou knihovnou – neustálé zkvalitňování a rozšiřování služeb v souladu s měnícími se požadavky uživatelů a vývojem v oblasti informačních zdrojů a služeb. Vedení 1. LF UK i VFN nám k tomu poskytuje více než dobré podmínky.

 

Print Friendly