Články – rozdělení podle RIV

Články se podle pravidel RIV dále dělí na:

  • Jimp – původní/přehledový článek v recenzovaném odborném periodiku, který je obsažen v databázi Web of Science (dále „WoS“) s příznakem „Article“, „Review“, nebo „Letter“;
  • Jsc – původní/přehledový článek v recenzovaném odborném periodiku, který je obsažen v databázi SCOPUS s příznakem „Article“, „Review“, nebo „Letter;
  • Jost – původní/přehledový článek v recenzovaném odborném periodiku, které nespadá do žádné z výše uvedených skupin. Dříve využívaný Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik se již nepouživá. Rozhodující je, zda recenzovaný odborný článek splňuje obecné požadavky na tento druh výsledku a prošel řádně procesem recenzního řízení.

Pro Jimp je povinné uvedení kódu UT WoS a pro Jsc je povinné uvedení kódu EID.

  • UT WoS = identifikátor záznamu ve WoS. Má vždy 15 čísel. Naleznete jej na detailu záznamu ve WoS (ukázka)
  • EID = identifikátor záznamu ve SCOPUS. Začíná „2-s2.0-“ a následuje 11 čísel. Naleznete jej v URL adrese detailu záznamu ve SCOPUS (ukázka)

Jak se toto členění dotýká zadávání článků v OBD?

Předběžné rozhodnutí, jestli bude článek do RIV vykázán jako Jimp, Jsc nebo Jost, je závislé na hodnotě pole Typ zdroje časopisu (tu sami nevyplňujeme, je čerpána z číselníku).
Na formuláři pro článek jsou přidány kontroly na povinnost UT WOS pro časopisy evidované v databázi WoS, resp. EID pro časopisy evidované v databázi SCOPUS.
Bez vyplnění těchto kódů není možné záznam určený pro RIV uložit. Pokud článek ještě není v příslušné databázi evidován, ponechte záznam rozpracovaný.

K záznamu můžete přidat komentář „čeká na UT WOS“ / „čeká na EID“ – fakultní správce bude takové záznamy sledovat a po doplnění kódů je uloží.

(Přidání komentáře k záznamu: po uložení záznamu klikněte na „Možnosti“ a dále na „Komentáře záznamu“. Přidejte typ komentáře „Informace“, vepište text, zaškrtněte „Umožnit smazat“ a uložte.)

Definice všech druhů výsledků pro RIV najdete na https://www.rvvi.cz/dokumenty/definice_druhu_vysledku.pdf

Print Friendly