Vysokoškolské kvalifikační práce (VŠKP)

Důležité dokumenty

Opatření děkana č. 10/2010 – Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací

 • Všechny přílohy k OD č. 10/2010 naleznete na zde

Opatření rektora č. 72/2017 – Zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací

Opatření rektora č. 15/2019 – Porovnávání textů závěrečných prací a habilitačních prací a jejich ukládání v meziuniverzitních a mezinárodních databázích prací

Návod k obhajobě pro studenty doktorských studijních programů, náležitosti disertační práce a autoreferátu

Pokyny pro napsání Bakalářské a Diplomové práce

Pokyny pro úpravu rukopisu vědecké práce

 

Fakultní/univerzitní návody

Jak vkládat soubory k závěrečným pracím v SIS – návod pro studenty, jak odevzdat povinné údaje a soubory do SIS

Výběr témat bakalářských, diplomových a dizertačních prací – návod pro studenty

Jak ukládat/exportovat kvalifikační práce – univerzitní návody pro export do povolených formátů

Jak pracovat se systémem pro zkvalitňování závěrečných prací Turnitin – univerzitní studijní materiály v Moodlu

 

Pomocné materiály, užitečné odkazy

Citace.com – umožňuje vygenerovat bibliografické odkazy v citační normě ČSN ISO 690.

MeSH CZ – pomůcka při tvorbě klíčových slov, český překlad tezauru Medical Subject Headings; vytváří Národní lékařská knihovna v Praze.

Odevzdej.cz – systém na odhalování plagiátů v seminárních i jiných pracích vyvíjený na Masarykově univerzitě; pomocí Odevzdej.cz si můžete ověřit originalitu vaší práce.

Digitální repozitář UK – umožňuje vyhledávat a prohlížet jak údaje o pracích, tak zobrazovat plné texty prací, jejich příloh a texty posudků k pracím.

Turnitin – nástroj pro kontrolu podobnosti/originality a zkvalitňování akademických prací UK (VŠKP, seminární práce, akademické články apod.)

 

Doporučená literatura

KAPOUNOVÁ, Jana a Pavel KAPOUN. Bakalářská a diplomová práce: od zadání po obhajobu. Praha: Grada, 2017. ISBN 978-80-271-0079-8.

 • Dostupná prezenčně i absenčně v knihovně ÚVI, signatura: K-57629.

KATUŠČÁK, Dušan. Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce : ako písať seminarne práce, ročníkové práce, práce študentskej vedeckej a odbornej činnosti, diplomové práce, záverečné a atestačné práce, dizertácie. 2. dopl. vyd. Bratislava: Stimul, 1998. 119 s. ISBN 80-85697-82-3 .

 • Dostupná prezenčně ve studovně knihovny ÚVI.

KATUŠČÁK, D., B. DROBÍKOVÁ a R. PAPÍK. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce: jak psát bakalářské práce, diplomové práce, dizertační práce, specializační práce, habilitační práce, seminární a ročníkové práce, práce studentské vědecké a odborné činnosti, jak vytvořit bibliografické citace a odkazy a citovat tradiční a elektronické dokumenty. 5. vyd., v českém jazyce 1. Nitra: Enigma, 2008. 161 s. ISBN 978-80-89132-70-6.

 • Dostupná prezenčně i absenčně v knihovně ÚVI, signatura K-56003.

KRČÁL, Martin a Zuzana TEPLÍKOVÁ. Naučte (se) citovat. 1. vyd. Blansko: Citace.com, 2014, 156 s. ISBN 978-80-260-6074-1.

 • Dostupná prezenčně i absenčně v knihovně ÚVI, signatura K-56958.

KYASOVÁ, Miroslava et al. Metodika k přípravě absolventské práce při ukončení studia na vyšších zdravotnických školách. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně, 1999. s. 37.

 • Dostupná prezenčně i absenčně v knihovně ÚVI, signatura K-53296.
 • Dostupná také na Klinice rehabilitačního lékařství.

LIŠKA, Václav. Diplomová práce : zpracování a obhajoba. 3. rozš. vyd. Praha: Ivo Ulrych – Růžičkův statek, 2005. 123 s. ISBN 80-86579-17-4.

 • Dostupná prezenčně i absenčně v knihovně ÚVI, signatura K-55432.
 • Dostupná také na Klinice rehabilitačního lékařství.

LIŠKA, Václav. Doctorandus: průvodce budoucí Ph.D. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2004. 149 s. ISBN 80-86419-60-6.

 • Dostupná prezenčně i absenčně v knihovně ÚVI, signatura K-54431.
 • Dostupná také na Klinice rehabilitačního lékařství.

Publication manual of the American Psychological Association. 6th ed. Washington, DC: American Psychological Association, 2010, 272 s. ISBN 978-1-4338-0561-5.

 • Dostupná prezenčně ve studovně knihovny ÚVI.

 

Fakultní koordinátor pro oblast evidence a zveřejňování závěrečných prací

Fakultní správce SIS: Ing. Hana Mezuliáníková
E-mail: hana.mezulianikova(zavinac)lf1.cuni.cz
Tel: 224 964 303

Print Friendly