Seznam oborů UK

Ze sloupce OBOR vyberte ke každému záznamu v OBD 1 „primární“ a volitelně až 2 další obory.
V případě existence podoboru vyberte 1 až 3 podobory.

Panel Vědní oblast OBOR Podobor
 

L
É
K
A
Ř
S
K
Ý

Farmaceutické vědy Farmakologie a toxikologie  
Farmacie Bioanalytická chemie
Farmaceutická analýza
Farmaceutická chemie
Farmaceutická technologie
Farmacie – ostatní disciplíny
Farmakognozie
Klinická a sociální farmacie
Xenobiochemie a patobiochemie
Chirurgické obory Hrudní chirurgie  
Chirurgie břicha  
Oftalmologie  
Ortopedie  
Otorinolaryngologie  
Plastická chirurgie  
Transplantologie a transplantační chirurgie  
Traumatologie  
Urologie  
Imunita a infekce Alergologie a klinická imunologie  
Lékařská mikrobiologie a infekční nemoci  
Intenzivní medicína Anesteziologie a resuscitace  
Intenzivní péče  
Interní obory Dermatovenerologie  
Gastroenterologie a hepatologie  
Geriatrie a gerontologie  
Nefrologie  
Pneumologie  
Revmatologie  
Kardiovaskulární vědy Angiologie a vaskulární chirurgie  
Kardiochirurgie  
Kardiologie  
Kinantropologie biomedicínská a rehabilitační medicína Rehabilitační a sportovní medicína  
Kinantropologie biomedicínská Aplikovaná tělesná výchova
Fyzioterapie
Pohyb jako prostředek preventivní medicíny
Sportovní biochemie
Sportovní biomechanika
Sportovní výživa a dietologie
Zátěžová fyziologie
Lékařská diagnostika a základní lékařské vědy Biomedicínská informatika  
Fyziologie a patofyziologie  
Laboratorní diagnostika   
Lékařská biofyzika   
Medicínská biochemie   
Medicínská genetika   
Morfologické obory medicíny   
Patologie  
Soudní lékařství  
Zobrazovací metody v lékařství  
Metabolické nemoci Endokrinologie, diabetologie a metabolismus  
Výživa a dietologie  
Neurovědy Neurochirurgie  
Neurologie a neurovědy  
Neuropsychologie  
Neurozobrazování  
Psychiatrie a sexuologie  
Onkologie a hematologie Hematologie  
Onkologie  
Péče o matku a dítě Gynekologie a porodnictví  
Neonatologie  
Pediatrie Pediatrie  
Zdravotnické vědy Adiktologie  
Klinická psychologie a psychologie zdraví  
Lékařská etika  
Ošetřovatelství  
Veřejné zdravotnictví, hygiena a epidemiologie, pracovní lékařství  
Zdravotnické právo  
Zubní lékařství Zubní a čelistní chirurgie  
Zubní lékařství  
 

H
U
M
A
N
I
T
N
Í

Archeologie Archeologie  
Asijská, blízkovýchodní a východoevropská studia Asijská studia Asijské jazyky
Asijské literatury
Dějiny, kultury a společnosti Asie
Blízkovýchodní studia Dějiny, kultury a společnosti Blízkého východu a severní Afriky
Jazyky Blízkého východu a severní Afriky
Literatury Blízkého východu a severní Afriky
Judaistika  
Středoevropská a východoevropská studia Středoevropské a východoevropské jazyky
Středoevropské a východoevropské literatury
Dějiny, kultury a společnosti střední a východní Evropy
Dějiny Dějiny Dějiny novověku 
Dějiny starověku
Dějiny středověku
Hospodářské a sociální dějiny
Moderní a soudobé dějiny
Národní a zemské dějiny v obecném kontextu
Pomocné vědy historické a archivnictví
Dějiny a filozofie vědy  
Filozofie Filozofie a etika  
Logika  
Lingvistika Lingvistika Aplikovaná lingvistika
Lingvistika konkrétních jazyků a teoretická lingvistika
Rozvoj komunikační kompetence
Translatologie / překladatelství a tlumočnictví
Literatura Literatura Literární a kulturní historie dané jazykové oblasti
Literární věda
Překlad, recepce a kritika
Medievistika  
Teologie a religionistika Religionistika  
Teologie  
Vědy o umění a kultuře Divadelní věda  
Estetika  
Filmová věda  
Hudební věda  
Teorie a dějiny umění  
 

S
P
O
L
E
Č
E
N
S
K
O
V
Ě
D
N
Í
                  

Ekonomie Ekonomie, ekonometrie a finance  
Kinantropologie společenskovědní Kinantropologie společenskovědní Antropomotorika
Ekonomika a management sportu
Filozofie a historie sportu
Pedagogika a didaktika sportu
Psychologie a sociologie sportu
Sport a aktivity volného času
Výchova k ochraně obyvatelstva
Mediální a komunikační studia Informační věda a knihovnictví  
Mediální a komunikační studia  
Oborové didaktiky Didaktiky humanitních oborů Didaktika dějepisu
Didaktika geografie
Didaktika pedagogiky
Didaktika praktického vyučování a odborného výcviku 
Didaktika společenských věd, náboženství, filozofie a etiky 
Didaktiky jazyků a literatur Didaktika anglického jazyka a literatury
Didaktika českého jazyka a literatury
Didaktika francouzského jazyka a literatury
Didaktika latinského jazyka a literatury
Didaktika německého jazyka a literatury
Didaktika ruského jazyka a literatury
Didaktika španělského jazyka a literatury
Didaktiky přírodovědných oborů Didaktika biologie
Didaktika fyziky
Didaktika geologie
Didaktika chemie
Didaktika informatiky
Didaktika matematiky
Didaktiky uměnovědných oborů a tělesné výchovy Didaktika hudby a hudební výchovy
Didaktika mediální výchovy
Didaktika tělesné výchovy
Didaktika výtvarné výchovy
Výchova ke zdraví
Politické vědy Politická teorie  
Politologie  
Právo Evropské právo  
Finanční právo a finanční věda  
Mezinárodní právo  
Občanské právo a mezinárodní právo soukromé  
Obchodní právo a právo mezinárodního obchodu  
Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení  
Právní dějiny a římské právo  
Právo životního prostředí  
Správní právo a správní věda  
Teorie, filozofie a sociologie práva  
Trestní právo, kriminologie a kriminalistika  
Ústavní právo a státověda  
Psychologické vědy Obecná a vývojová psychologie  
Pedagogická, školní a poradenská psychologie  
Sociální psychologie a psychologie práce  
Sociální a kulturní antropologie Etnologie  
Sociální a kulturní antropologie  
Sociologie a aplikované sociální vědy Gender Studies  
Sociální práce  
Sociologie  
Veřejná a sociální politika  
Teritoriální studia Teritoriální studia  
Vzdělávání a pedagogika Pedagogika  
Pre-primární a primární pedagogiky  
Speciální pedagogika  
Vzdělávání pro udržitelnost  
 

P
Ř
Í
R
O
D
O
V
Ě
D
N
Ý

Biologie Antropologie a genetika člověka  
Bioinformatika  
Botanika  
Ekologie  
Evoluční a teoretická biologie  
Experimentální biologie rostlin  
Fyziologie živočichů  
Imunologie  
Mikrobiologie  
Molekulární a buněčná biologie  
Parazitologie  
Protistologie  
Virologie  
Vývojová biologie  
Zoologie  
Environmentální vědy a udržitelnost Environmentální vědy a udržitelnost  
Fyzika Astronomie a astrofyzika  
Částicová a jaderná fyzika  
Fyzika atmosféry, meteorologie a klimatologie  
Fyzika kondenzovaných látek  
Fyzika molekulárních a biologických struktur  
Fyzika plazmatu  
Fyzika povrchů a rozhraní  
Fyzika Země a planet  
Kvantová optika a optoelektronika  
Teoretická fyzika  
Geografie Demografie  
Fyzická geografie  
Kartografie  
Regionální a politická geografie  
Sociální geografie  
Geologické vědy Geodynamika Geotektonika
Magmatická petrologie
Metamorfní petrologie
Strukturní geologie
Vulkanologie
Geochemie a mineralogie Environmentální geochemie
Horninová geochemie
Ložisková geologie
Mineralogie
Paleontologie a geobiologie Fytopaleontologie
Geobiologie
Zoopaleontologie
Všeobecná a aplikovaná geologie Historická geologie
Hydrogeologie
Inženýrská geologie
Regionální geologie
Sedimentární geologie
Stratigrafie
Užitá geofyzika
Všeobecná geologie
Chemie Analytická chemie
 
Anorganická chemie  
Biochemie  
Fyzikální chemie  
Organická chemie  
Makromolekulární chemie  
Informatika Matematická lingvistika  
Softwarové a informační systémy  
Teoretická informatika  
Matematika Matematická analýza  
Matematické modelování a výpočtová matematika  
Pravděpodobnost a matematická statistika  
Strukturální matematika  
Transdisciplinární výzkum antropocénu Transdisciplinární výzkum antropocénu  
Inženýrské a technologické obory Inženýrské a technologické obory*  
Zemědělské a veterinární vědy Zemědělské a veterinární vědy*  

* pokud má být záznam odeslán do RIV, tento obor nelze zvolit jako primární

Print Friendly