Strategie práce s vědeckými lékařskými informacemi

Nový cyklus seminářů s názvem Strategie práce s informacemi s důrazem na vědecké lékařské informace, který bude od října 2016 pravidelně pořádat Ústav vědeckých informací, má za cíl seznámit doktorandy, mladé vědce i ostatní zájemce z řad akademické obce 1. lékařské fakulty a fakultní nemocnice s nabídkou elektronických informačních zdrojů v prostředí 1. LF UK a VFN a podat ucelené informace z oblastí, jako je např. medicína založená na důkazu, vědecká písemná komunikace, autorské právo, psaní projektů apod. Přednášet budou akademičtí pracovníci z prostředí Univerzity Karlovy i odborníci z praxe.

Kurz bude probíhat vždy první středu v měsíci od 12:30 do 14:15 v aule budovy ÚVI na adrese U Nemocnice 4, Praha 2 (kromě seminářů v měsících listopadu 2016, březnu a červnu 2017 – studenti se budou moci dohodnout na termínu mimo středu).

Náplň kurzu:

5. 10. – Elektronické informační zdroje v podpoře vědecké, pedagogické a studijní činnosti; rešeršní metody a rešeršní služby pro lékařské i nelékařské obory

7. 11. – Evidence-Based Medicine

7. 12. – Open Access a predátorské časopisy

4. 1. – Jak napsat článek; náležitosti článku a citace

1. 2. – Autorské právo

31.3. – Kurz rychlého čtení formou tzv. blended learning (úvodní lekce frontální výukou, dále pokračování v kurzu samostatným studiem na bázi online učení, závěrečná lekce pak opětovně frontální výukou)

5. 4. – Web of Science – impakt faktor (IF), citační ohlasy, h-index; hodnocení vědecké práce, Rejstřík informací o výsledcích; evidence a vytváření databáze publikovaných prací na příkladu Univerzity Karlovy – smysl a význam

3. 5. – Účelové financování; jak napsat projekt

5.6. – Kurz rychlého čtení (závěr)

 

Účast v kurzu není podmíněna docházkou, ale zájmem o problematiku dané informační oblasti.
Kontaktní osoba: PhDr. David Horváth (ÚVI) – david.horvath@lf1.cuni.cz
Odborní garanti: doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D.; MUDr. Jitka Feberová, Ph.D.

2016_pgs_kurz_plakat

Plakát ke kurzu ke stažení v PDF.