Jak poznat predátora bez Beallova seznamu?

V lednu 2017 bez vysvětlení zmizel kompletní obsah osobního blogu amerického knihovníka Jeffreyho Bealla – Scholarly Open Access, který se několik let zabýval sestavováním seznamu predátorských vydavatelů a časopisů, subjektů parazitujících na modelu otevřeného přístupu (open access) a křivících prostředí akademického publikování. Ztráta tohoto zdroje vyvolala ve vědecké komunitě na jedné straně rozhořčení, na druhé straně souhlas. Beall byl v posledních letech několikrát konfrontován s odmítavými reakcemi nejen ze strany vydavatelů, kteří se ocitli na jeho seznamu a domnívali se, že neprávem, ale i ze strany samotných vědců – ať už v pozici editorů nebo publikujících autorů. Jedním ze sporných případů uvedených na seznamu predátorů, který se dotýká mj. lékařských oborů, bylo např. švýcarské vydavatelství Frontiers. Na druhou stranu byl Beallův blog jediným komplexnějším zdrojem informací o predátorech, přestože ne kompletní, neboť se Beall primárně zajímal o tituly vydávané v angličtině, a autoři tak přišli o užitečný referenční zdroj. V tuto chvíli jsou Beallovy seznamy dostupné již pouze v neaktualizované podobě z internetového Archivu (kopie z 3. ledna 2017) nebo z kopie Beallslist, u které však není znám autor.

Ačkoliv jediná černá listina zmizela z internetu, je potřeba zdůraznit, že samotní predátoři svou činnost zdaleka neukončili a pro publikujícího autora je proto i nadále důležité být ostražitý při výběru vhodného periodika. Základní kroky, které může provést každý autor před odesláním článku do redakce vybraného časopisu, nabízí stránka Think.Check.Submit. nebo česká verze #vimkdepublikuji.

Pro publikující autory z 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze nabízí ÚVI také stálou konzultační službu. Chcete-li pomoci s prověřením časopisu či vydavatele (popřípadě i neznámé virtuální konference) nebo máte-li jakýkoliv dotaz k otevřenému přístupu či pravděpodobným predátorům a jejich praktikám, neváhejte nás kontaktovat na adrese openaccess@lf1.cuni.cz.

 

Obecné informace o otevřeném přístupu a predátorech naleznete mj. na stránkách ÚVI nebo na stránkách Iniciativy otevřeného přístupu AKVŠ.

 

Strategie práce s vědeckými lékařskými informacemi

Nový cyklus seminářů s názvem Strategie práce s informacemi s důrazem na vědecké lékařské informace, který bude od října 2016 pravidelně pořádat Ústav vědeckých informací, má za cíl seznámit doktorandy, mladé vědce i ostatní zájemce z řad akademické obce 1. lékařské fakulty a fakultní nemocnice s nabídkou elektronických informačních zdrojů v prostředí 1. LF UK a VFN a podat ucelené informace z oblastí, jako je např. medicína založená na důkazu, vědecká písemná komunikace, autorské právo, psaní projektů apod. Přednášet budou akademičtí pracovníci z prostředí Univerzity Karlovy i odborníci z praxe.

Kurz bude probíhat vždy první středu v měsíci od 12:30 do 14:15 v aule budovy ÚVI na adrese U Nemocnice 4, Praha 2 (kromě seminářů v měsících listopadu 2016, březnu a červnu 2017 – studenti se budou moci dohodnout na termínu mimo středu).

Náplň kurzu:

5. 10. – Elektronické informační zdroje v podpoře vědecké, pedagogické a studijní činnosti; rešeršní metody a rešeršní služby pro lékařské i nelékařské obory

7. 11. – Evidence-Based Medicine

7. 12. – Open Access a predátorské časopisy

4. 1. – Jak napsat článek; náležitosti článku a citace

1. 2. – Autorské právo

31.3. – Kurz rychlého čtení formou tzv. blended learning (úvodní lekce frontální výukou, dále pokračování v kurzu samostatným studiem na bázi online učení, závěrečná lekce pak opětovně frontální výukou)

5. 4. – Web of Science – impakt faktor (IF), citační ohlasy, h-index; hodnocení vědecké práce, Rejstřík informací o výsledcích; evidence a vytváření databáze publikovaných prací na příkladu Univerzity Karlovy – smysl a význam

3. 5. – Účelové financování; jak napsat projekt

5.6. – Kurz rychlého čtení (závěr)

 

Účast v kurzu není podmíněna docházkou, ale zájmem o problematiku dané informační oblasti.
Kontaktní osoba: PhDr. David Horváth (ÚVI) – david.horvath@lf1.cuni.cz
Odborní garanti: doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D.; MUDr. Jitka Feberová, Ph.D.

2016_pgs_kurz_plakat

Plakát ke kurzu ke stažení v PDF.